Transexuels adultes et enfants : une demande croissante d'actes chirurgicaux ?

Publié le : Thématique : Statut du corps humain / Genre et sexualité Actualités Temps de lecture : 1 min.

 Imprimer

"In een resolutie van 12 september 1989 over het verbod op discriminatie van transseksuelen roept het Europees Parlement de lidstaten op om een reglementering uit te werken voor de opvang, begeleiding en behandeling van transseksuele personen. Bedoeling is om op die manier de discriminaties en ongelijkheden waarvan die personen het slachtoffer zijn, een halt toe te roepen. Ook in België werden reeds enkele wetten goedgekeurd, maar de strijd om gelijkheid voor transgenders is nog niet volledig gestreden.
Ons land beschikt met het UZ Gent over een expertisecentrum op het vlak van transgenderzorg. Dat Genderteam behandelt al sinds 1986 volwassen transgender personen. Het is een uniek multidisciplinair team met psychologen, psychiaters, gynaecologen, een endocrinoloog, een logopedist, een plastisch chirurg, een uroloog, een jurist … Sinds een jaar of tien is er ook een kinderteam, dat eveneens uniek is in België. Beide teams zijn internationaal hoog aangeschreven wegens de kwaliteit van hun zorgverlening en wetenschappelijke output.
De jongste vijf jaar kent het centrum een sterk toegenomen instroom van personen met genderidentiteitsproblemen. Gelet op de krappe bezetting zorgt die stijging voor lange wachttijden. Dat is problematisch want zo wordt de toegang tot gezondheidszorg, vooral voor de financieel kwetsbare groep, sterk bemoeilijkt.
Het blijkt dat er heel wat vragen blijven over de terugbetaling van medische kosten. Borstprotheses, laserepilatie en vooral puberteitsremmers voor transgender adolescenten zijn erg duur.
"
Source / Bron : Question orale de M. Jan Roegiers à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «la concertation avec les hôpitaux au sujet des problèmes des transsexuels» (n° 5-1219) .  Mondelinge vraag van de heer Jan Roegiers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het overleg met de ziekenhuizen met betrekking tot de problemen van transgenders» (nr. 5-1219)