Europese bezorgdheid over euthanasieplan­nen Bel­gië

Publié le : Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté Actualités Temps de lecture : 1 min.

 Imprimer

61 leden van de Par­lemen­taire Ver­gader­ing van de Raad van Europa hebben een verk­lar­ing ondertek­end die uit­drukking geeft aan grote bezorgdheid voor de Bel­gis­che plan­nen tot uit­brei­d­ing van de euthanasie naar kinderen, zon­der leefti­jds­grens. Zij rea­geren daarmee op de stem­ming in de Bel­gis­che Senaat in decem­ber van het afgelopen jaar.
De onderteke­naars herin­neren aan een aan­bevel­ing uit 1999 van het Comité van Min­is­ters (de min­is­ters van buiten­landse zaken van de lid­staten) dat “de lid­staten van de Raad van Europa aan­moedigt de waardigheid van ter­mi­naal zieke of ster­vende per­so­nen te respecteren en bescher­men en daar­bij het ver­bod op inten­tion­eel ben­e­men van het leven van ter­mi­naal zieke of ster­vende mensen hoog te houden”.  
In een res­o­lu­tie uit 2012 heeft de Par­lemen­taire Ver­gader­ing gesteld dat “euthanasie in de zin van het inten­tion­eel doden van een afhanke­lijke mens door een daad of nalaten daar­van voor zijn of haar ver­meende voordeel altijd ver­bo­den moet zijn.
Daarom zijn de onderteke­nende leden van de Ver­gader­ing van mening dat de stem­ming in de Bel­gis­che Senaat:
som­mige van de meest kwets­bare kinderen in Bel­gië ver­raadt door te accepteren dat hun lev­ens mogelijk niet lager een inher­ente waarde hebben en dat zij zouden moeten ster­ven;”  “ten onrechte aan­neemt dat kinderen in staat zijn een geschikte, geïn­formeerde instem­ming kun­nen geven voor euthanasie en dat zij de zware beteke­nis en com­plexe con­se­quen­ties ver­bon­den aan een dergelijke besliss­ing kun­nen begri­jpen.” “het onac­cept­abele geloof bevorderen dat een leven onwaardig kan zijn voor het leven, wat het fun­da­ment van de geciviliseerde samen­lev­ing aan­tast.”