Europese bezorgdheid over euthanasieplan­nen Bel­gië

 Imprimer

Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté

Actualités

Publié le : 04/02/2014

61 leden van de Par­lemen­taire Ver­gader­ing van de Raad van Europa hebben een verk­lar­ing ondertek­end die uit­drukking geeft aan grote bezorgdheid voor de Bel­gis­che plan­nen tot uit­brei­d­ing van de euthanasie naar kinderen, zon­der leefti­jds­grens. Zij rea­geren daarmee op de stem­ming in de Bel­gis­che Senaat in decem­ber van het afgelopen jaar.
De onderteke­naars herin­neren aan een aan­bevel­ing uit 1999 van het Comité van Min­is­ters (de min­is­ters van buiten­landse zaken van de lid­staten) dat “de lid­staten van de Raad van Europa aan­moedigt de waardigheid van ter­mi­naal zieke of ster­vende per­so­nen te respecteren en bescher­men en daar­bij het ver­bod op inten­tion­eel ben­e­men van het leven van ter­mi­naal zieke of ster­vende mensen hoog te houden”.  
In een res­o­lu­tie uit 2012 heeft de Par­lemen­taire Ver­gader­ing gesteld dat “euthanasie in de zin van het inten­tion­eel doden van een afhanke­lijke mens door een daad of nalaten daar­van voor zijn of haar ver­meende voordeel altijd ver­bo­den moet zijn.
Daarom zijn de onderteke­nende leden van de Ver­gader­ing van mening dat de stem­ming in de Bel­gis­che Senaat:
som­mige van de meest kwets­bare kinderen in Bel­gië ver­raadt door te accepteren dat hun lev­ens mogelijk niet lager een inher­ente waarde hebben en dat zij zouden moeten ster­ven;”  “ten onrechte aan­neemt dat kinderen in staat zijn een geschikte, geïn­formeerde instem­ming kun­nen geven voor euthanasie en dat zij de zware beteke­nis en com­plexe con­se­quen­ties ver­bon­den aan een dergelijke besliss­ing kun­nen begri­jpen.” “het onac­cept­abele geloof bevorderen dat een leven onwaardig kan zijn voor het leven, wat het fun­da­ment van de geciviliseerde samen­lev­ing aan­tast.”
 


Articles similaires

Euthanasie en orgaandonatie in België

Euthanasie en orgaandonatie in België

- Euthanasie et suicide assisté

Dit was het thema van het Symposium georganiseerd in Brussel in september 2012 door de vereniging "De maakbare mens".
Sinds 2005 hebben 9 patiënten, die toelating gekregen hadden om euthanasie te ondergaan, hun organen weggeschonken.
Van de 1.133 personen die voor euthanasie geopteerd hebben in 2011, zouden slechts 10 %  in aanmerking gekomen zijn voor een mogelijke orgaandonatie. "Het betreft vooral patiënten die lijden aan neurologische of neuro-psychiatrische storingen", verklaart Pr...

Lire la suite

Nieuwe wetvoorstellen euthanasie in Belgïe

Nieuwe wetvoorstellen euthanasie in Belgïe

- Euthanasie et suicide assisté

5 - 2170/1 (26/06/2013):
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken.
(Ingediend door de heren Philippe Mahoux en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Christine Defraigne en de heer Guy Swennen)

5 -2171/1 (26/06/2013):
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie om de tot vijf jaar beperkte geldigheid van de wilsverklaring te schrappen en deze door de patiënt zelf te ...

Lire la suite

Euthanasie voor minderjarigen   in België

Euthanasie voor minderjarigen in België

- Euthanasie et suicide assisté

NIEUW ! DOSSIER in het Nederlands !

Een jaar geleden werd de wet "tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde de euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken" uitgevaardigd. België werd daarmee het eerste en enige land ter wereld waar euthanasie voor minderjarigen zonder enige leeftijdsvoorwaarde is toegestaan.
Sommigen waren bijzonder trots op de goedkeuring van het wetsontwerp. Zij roemden de "pioniersrol" die België speelde door een wettelijk kader te s...

Lire la suite