Europese bezorgdheid over euthanasieplan­nen Bel­gië

Publié le : Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté Actualités Temps de lecture : 1 min.

 Imprimer

61 leden van de Par­lemen­taire Ver­gader­ing van de Raad van Europa hebben een verk­lar­ing ondertek­end die uit­drukking geeft aan grote bezorgdheid voor de Bel­gis­che plan­nen tot uit­brei­d­ing van de euthanasie naar kinderen, zon­der leefti­jds­grens. Zij rea­geren daarmee op de stem­ming in de Bel­gis­che Senaat in decem­ber van het afgelopen jaar.
De onderteke­naars herin­neren aan een aan­bevel­ing uit 1999 van het Comité van Min­is­ters (de min­is­ters van buiten­landse zaken van de lid­staten) dat “de lid­staten van de Raad van Europa aan­moedigt de waardigheid van ter­mi­naal zieke of ster­vende per­so­nen te respecteren en bescher­men en daar­bij het ver­bod op inten­tion­eel ben­e­men van het leven van ter­mi­naal zieke of ster­vende mensen hoog te houden”.  
In een res­o­lu­tie uit 2012 heeft de Par­lemen­taire Ver­gader­ing gesteld dat “euthanasie in de zin van het inten­tion­eel doden van een afhanke­lijke mens door een daad of nalaten daar­van voor zijn of haar ver­meende voordeel altijd ver­bo­den moet zijn.
Daarom zijn de onderteke­nende leden van de Ver­gader­ing van mening dat de stem­ming in de Bel­gis­che Senaat:
som­mige van de meest kwets­bare kinderen in Bel­gië ver­raadt door te accepteren dat hun lev­ens mogelijk niet lager een inher­ente waarde hebben en dat zij zouden moeten ster­ven;”  “ten onrechte aan­neemt dat kinderen in staat zijn een geschikte, geïn­formeerde instem­ming kun­nen geven voor euthanasie en dat zij de zware beteke­nis en com­plexe con­se­quen­ties ver­bon­den aan een dergelijke besliss­ing kun­nen begri­jpen.” “het onac­cept­abele geloof bevorderen dat een leven onwaardig kan zijn voor het leven, wat het fun­da­ment van de geciviliseerde samen­lev­ing aan­tast.”
 


Articles similaires

Orgaandonatie na euthanasie: is Belgïe een voorbeeld?

Orgaandonatie na euthanasie: is Belgïe een voorbeeld?

- Euthanasie et suicide assisté

Voor sommige patiënten geeft orgaandonatie na euthanasie zin aan een als zinloos ervaren sterven. Deze combinatie roept wel complexe vragen op. Voelt een patiënt zich bijvoorbeeld nog vrij om de euthanasie te weigeren als de voorbereiding voor de orgaandonatie al in volle gang is?
Hoewel de minister van Nederland expliciet ruimte laat voor orgaandonatie na euthanasie, het nieuwe modelprotocol orgaan- en weefseldonatie het mogelijk maakt, en Eurotransplant er criteria voor heeft geformuleerd, i...

Lire la suite

Euthanasie en orgaandonatie in België

Euthanasie en orgaandonatie in België

- Euthanasie et suicide assisté

Dit was het thema van het Symposium georganiseerd in Brussel in september 2012 door de vereniging "De maakbare mens".
Sinds 2005 hebben 9 patiënten, die toelating gekregen hadden om euthanasie te ondergaan, hun organen weggeschonken.
Van de 1.133 personen die voor euthanasie geopteerd hebben in 2011, zouden slechts 10 %  in aanmerking gekomen zijn voor een mogelijke orgaandonatie. "Het betreft vooral patiënten die lijden aan neurologische of neuro-psychiatrische storingen", verklaart Pr...

Lire la suite

Dodelijke medicijnen in België te koop

Dodelijke medicijnen in België te koop

- Euthanasie et suicide assisté

Een combinatie van dodelijke medicijnen zijn in België op redelijk eenvoudige manier aan te schaffen. Een 91-jarige Nederlander...  kreeg ze vorig jaar na een bezoek aan vier apotheken in Antwerpen bij elkaar. In Nieuwsuur een gesprek met de 91-jarige Pieter Jiskoot.

Lire la suite