Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Recht op een letale dosis aan medicatie?

Publié le : Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté Actualités Temps de lecture : 1 min.

 Imprimer

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 14 mei 2013 een arrest geveld in de zaak Gross tegen Zwitserland. Mevrouw Gross wenste uit het leven te stappen, maar de Zwitserse artsen en autoriteiten weigerden haar de letale dosis aan medicatie voor te schrijven, daar mevrouw Gross aan geen enkele medische aandoening leed. Mevrouw Gross voerde voornamelijk aan dat deze weigering van de Zwitserse autoriteiten, waardoor zij in wezen niet zelf kon beslissen wanneer en hoe zij zou sterven, strijdig zou zijn met het recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven.

Het Hof geeft mevrouw Gross gelijk, in die zin dat de Zwitserse wetgeving, dewelke voorziet dat een letale dosis aan medicamenten kan worden afgeleverd op medisch voorschrift, volgens het Hof niet duidelijk genoeg de voorwaarden en de omvang van dit recht beschrijft. Aldus wordt Zwitserland veroordeeld voor schending van het artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Lees het arrest hier (Engels)