Begin van het leven

Nederland Planningsbesluit in-vitrofertilisatie

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Wetteksten Temps de lecture : 4 min.

Gelet op artikel 5 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen; Gezien de rapporten van de Gezondheidsraad van 19 juni 1996 (Deeladvies inzake ICSI, intracytoplasmatische sperma-injectie) en van 10 februari 1997 (advies inzake het planningsbesluit IVF, in-vitrofertilisatie) en van het College voor ziekenhuisvoorzieningen (uitvoeringstoets van 15 december 1998); Besluit: Artikel 1 De omvang van de behoefte aan in-vitrofertilisatie en de wijze waarop in die behoefte zal worden voorzien...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Wet / afbreken van zwangerschap

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Wetteksten Temps de lecture : 9 min.

Wet van 1 mei 1981, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap   (...) Artikel 3 1.Een zwangerschap wordt niet eerder afgebroken dan op de zesde dag nadat de vrouw de arts heeft bezocht en daarbij haar voornemen met hem heeft besproken. 2.Indien een arts bij wie de vrouw onder regelmatige medische behandeling staat, dan wel als medisch specialist of in de woonplaats van de vrouw als huisarts werkzaam is, haar, onder mededeling van zijn bevindingen, heeft verwezen ...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Regeling preïmplantatie genetische diagnostiek

Auteur / Bron : Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Wetteksten Temps de lecture : 11 min.

PGD wordt uitgevoerd met in achtneming van het onderstaande beslissingskader. Dit beslissingskader is gebaseerd op het kabinetsstandpunt preïmplantatie genetische diagnostiek van 2008 (Kamerstukken II 2007/08, 29 323 nr. 46). Het is tot stand gekomen onder meer dankzij adviezen van ter zake deskundigen. Naast dit beslissingskader moet de richtlijn PGD, die op dit moment door beroepsgroepen (VKGN en NVOG) wordt voorbereid, worden toegepast. Hetzelfde geldt voor een richtlijn voor transport-PGD. 

 PDF-bestand  Lees meer 

België KB forfaitaire tegemoetkoming /MBV

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Wetteksten Temps de lecture : 7 min.

6 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit houdende invoering van een forfaitaire tegemoetkoming voor de behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen bij vrouwen. (B.S. 14/10/2008)

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Wetteksten Temps de lecture : 22 min.

6 JULI 2007 - Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet oprichting evaluatie commissie wet abortus

Auteur / Bron : Belgische senaat Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Wetteksten Temps de lecture : 7 min.

13 augustus 1990 - Wet houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april1990 betreffende de zwangerschapsafbreking

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet betreffende de zwangerschapsafbreking

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Wetteksten Temps de lecture : 4 min.

b) de zwangerschapsafbreking moet onder medisch verantwoorde omstandigheden door een geneesheer worden verricht in een instelling voor gezondheidszorg waaraan een voorlichtingsdienst is verbonden die de zwangere vrouw opvangt en haar omstandig inlicht inzonderheid over de rechten, de bijstand en de voordelen, bij wet en decreet gewaarborgd aan de gezinnen, aan de al dan niet gehuwde moeders en hun kinderen, alsook over de mogelijkheden om het kind dat geboren zal worden, te la.tén adopteren, ...

 PDF-bestand  Lees meer