Statuut van het menselijk lichaam

België Wet wegnemen en transplanteren van organen

Auteur / Bron : Senaat Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam Wetteksten Temps de lecture : 19 min.

Wet wegnemen en transplanteren van organen

3 JULI 2012. - Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

 PDF-bestand  Lees meer 

België KB banken lichaamsmateriaal/navelstrengbloed

Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam Wetteksten Temps de lecture : 4 min.

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN   7 NOVEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de intermediaire structuren moeten voldoen bij het verkrijgen en bewaren van navelstrengbloed

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal

Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam Wetteksten Temps de lecture : 7 min.

Wet van 6 februari 2003, houdende regels inzake de  veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal)   (...) Artikel 3 Het is verboden weefsels, cellen, bestanddelen van een embryo, foetale weefsels in de zin van de Wet foetaal weefsel, alsmede uit weefsel of cellen of uit bestanddelen van een embryo dan wel uit foetaal weefsel in kweek gebrachte cellen, die bij het verkrijgen uitsluitend ...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Wet op de orgaandonatie

Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam Wetteksten Temps de lecture : 15 min.

2.Degene die het orgaan zal verwijderen, draagt ervoor zorg dat de donor op duidelijke wijze mondeling en schriftelijk en desgewenst met behulp van audio-visuele middelen, wordt geïnformeerd over de aard en het doel van de verwijdering en de te verwachten gevolgen en risico's voor diens gezondheid en overige leefomstandigheden. Tevens vergewist hij zich ervan dat de donor de toestemming vrijelijk en in het besef van de gevolgen heeft verleend en op de hoogte is van het bepaalde in deze wet ...

 PDF-bestand  Lees meer 

België KB menselijk lichaamsmateriaal / kwaliteit / banken

Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam Wetteksten Temps de lecture : 41 min.

KB menselijk lichaamsmateriaal / kwaliteit  / banken

28 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de productie-instellingen moeten voldoen. (B.S. 23/10/2009)

 PDF-bestand  Lees meer 

België KB vastelling / banken / menselijk lichaamsmateriaal

Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam Wetteksten Temps de lecture : 16 min.

28 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te wordenerkend. (B.S. 23/10/2009)  

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet wegnemen en transplanteren van organen

Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam Wetteksten Temps de lecture : 1 min.

Artikel 1.§ 1. Deze wet is van toepassing op het wegnemen van organen, weefsels of cellen van het lichaam van een  ersoon, " donor " genoemd, met het oog op het voor therapeutische doeleinden transplanteren van die organen, op het lichaam van dezelfde of een andere persoon, " receptor " genoemd. Met " orgaan " wordt in deze wet bedoeld, een gedifferentieerd en vitaal onderdeel van het menselijk lichaam, dat is  opgebouwd uit verschillende weefsels, en die met een aanzienlijke autonomie zijn s...

Lees meer