Alle wetteksten

Wet van 20 juni 2002, houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's (Embryowet) Laatste bijwerking : 26 mei 2020 Officiële website van de Nederlandse Overheid 

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 17 min.

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2015, kenmerk 885614-145412-PG, houdende instelling van een commissie voor de beoordeling van gemelde gevallen van late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen)

 PDF-bestand  Lees meer 

België Euthanasie: wat staat er in de laatste wetsvoorstellen?

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 3 min.

Het wetsvoorstel aangenomen door de Senaat: 12/12/2013 5-2170-5 ///////////////////////////////////////////////////// De vorige AMENDEMENTEN 5 - 2170/2 6 NOVEMBRE 2013 =========================================== 5 - 2170/1 (26/06/2013) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te...

Lees meer 

België KB tussenkomst RIZIV / aanvraag euthanasie

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 47 min.

7 MAART 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend voor het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseinde 

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet wegnemen en transplanteren van organen

Auteur / Bron : Senaat Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 19 min.

Wet wegnemen en transplanteren van organen

3 JULI 2012. - Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wetvoorstellen -euthanasie

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 1 min.

Wetvoorstellen -euthanasie

Doc 53 0498/001 van 28/10/2010 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (ingediend door mevrouw Myriam Vanlerberghe, de heer Renaat Landuyt en mevrouw Maya Detiège) Dit voorstel strekt ertoe de beperkingen weg te werken welke dementerenden of personen die blijvend onbewust zijn ten gevolge van onomkeerbaar ernstig aangetaste hersenfuncties, ondervinden om een euthanasievraag te stellen. Voortaan krijgen zij de ...

Lees meer 

België KB banken lichaamsmateriaal/navelstrengbloed

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 4 min.

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN   7 NOVEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de intermediaire structuren moeten voldoen bij het verkrijgen en bewaren van navelstrengbloed

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet inzake experimenten op de menselijke persoon

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 103 min.

(...) Alle experimenten, ook proeven inzake het bestuderen van bio-disponibiliteit en bio-equivalentie, worden ontworpen, toegepast en bekendgemaakt conform de  kwaliteitsvereisten in ethische en wetenschappelijke domeinen, die internationaal zijn erkend en die moeten worden gerespecteerd tijdens de planning, de toepassing, de registratie en de bekendmaking van de experimenten, en meer bepaald van proeven.

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Planningsbesluit in-vitrofertilisatie

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 4 min.

Gelet op artikel 5 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen; Gezien de rapporten van de Gezondheidsraad van 19 juni 1996 (Deeladvies inzake ICSI, intracytoplasmatische sperma-injectie) en van 10 februari 1997 (advies inzake het planningsbesluit IVF, in-vitrofertilisatie) en van het College voor ziekenhuisvoorzieningen (uitvoeringstoets van 15 december 1998); Besluit: Artikel 1 De omvang van de behoefte aan in-vitrofertilisatie en de wijze waarop in die behoefte zal worden voorzien...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 7 min.

Wet van 6 februari 2003, houdende regels inzake de  veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal)   (...) Artikel 3 Het is verboden weefsels, cellen, bestanddelen van een embryo, foetale weefsels in de zin van de Wet foetaal weefsel, alsmede uit weefsel of cellen of uit bestanddelen van een embryo dan wel uit foetaal weefsel in kweek gebrachte cellen, die bij het verkrijgen uitsluitend ...

 PDF-bestand  Lees meer