Alle wetteksten

België - Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting

- Medisch begeleide voortplanting

6 JULI 2007 - Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten

 PDF-bestand  Lees meer 


België - KB euthanasie / wilsverklaring / registratie

- Wilsverklaringen

27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld. (B.S. 07/06/2007)

 PDF-bestand  Lees meer 


België - Wet apotheker / beschikbaarheid van euthanatica

- Gewetensclausules

Wet tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica

 PDF-bestand  Lees meer 


België - Wet onderzoek embryon in vitro

- Embryo-onderzoek

11 MEI 2003. - Wet betreffende het onderzoek op embryo's in vitro

 PDF-bestand  Lees meer 


België - KB euthanasie / wilsverklaring / opgesteld

- Wilsverklaringen

2 APRIL 2003. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken. (B.S. 13/05/2003)

 PDF-bestand  Lees meer 


België - Wet betreffende de rechten van de patiënt

- Palliatieve zorg

22 AUGUSTUS 2002. - Wet betreffende de rechten van de patiënt

(...) Art. 5. De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking en zonder enig onderscheid op welke grond ook, tegenover de beroepsbeoefenaar recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften.

Art. 6. De patiënt heeft recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en recht op wijziging van deze keuze behoudens, in beide gevallen, beperkingen opgelegd krachtens de wet.

Art. 7. § 1. De patiënt heeft tegenover de beroepsbeoefenaar recht op alle hem betreffende informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan.

§ 2. De communicatie met de patiënt geschiedt in een duidelijke taal. De patiënt kan erom verzoeken dat de informatie hem schriftelijk wordt bevestigd.

 PDF-bestand  Lees meer 


België - Wet betreffende de palliatieve zorg

- Palliatieve zorg

14 juni 2002 - Wet betreffende de palliatieve zorg - Tekst van de wet

 PDF-bestand  Lees meer 


België - Wet betreffende de euthanasie

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

28 MEI 2002 - Wet betreffende de euthanasie

(...)

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt onder euthanasie verstaan het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek. 

Art. 3. § 1. De arts die euthanasie toepast, pleegt geen misdrijf wanneer hij er zich van verzekerd heeft dat :

- de patiënt een meerderjarige of een ontvoogde minderjarige is die handelingsbekwaam en bewust is op het ogenblik van zijn verzoek;

- het verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is, en niet tot stand gekomen is als gevolg van enige externe druk;

- de patiënt zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening; en hij de in deze wet voorgeschreven voorwaarden en procedures heeft nageleefd.

(...)

Model voor de wilsverklaring inzake euthanasie (B.S. 13/05/2003)

 PDF-bestand  Lees meer 


België - KB ziekenhuizen / Etisch comité

- Zorgverleners

12 AUGUSTUS 1994. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. (B.S. 27/09/1994)

 Samenstelling:
Het Comité bestaat uit minstens 8 en hoogstens 15 leden, die beide geslachten vertegenwoordigen, waaronder :

- een meerderheid artsen die aan het ziekenhuis of aan de ziekenhuisgroepering verbonden zijn;
- minstens een huisarts die niet aan het ziekenhuis of aan de ziekenhuisgroepering verbonden is;
- minstens een lid van het verpleegkundig personeel van het ziekenhuis of aan de ziekenhuisgroepering;
- een jurist.
-Belangstellenden, al dan niet aan het ziekenhuis of de ziekenhuisgroepering verbonden, kunnen als lid van het Comité worden aangewezen.

De hoedanigheid van lid van het Comité is onverenigbaar met de volgende functies :
- directeur van het ziekenhuis;
- hoofdgeneesheer;
- voorzitter van de Medische Raad;
- hoofd van het verpleegkundig dep...

 PDF-bestand  Lees meer 


België - Wet oprichting evaluatie commissie wet abortus

- Abortus

13 augustus 1990 - Wet houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april1990 betreffende de zwangerschapsafbreking

 PDF-bestand  Lees meer