Statuut van het menselijk lichaam > Orgaan, weefsel en bloed donatie

België Wet wegnemen en transplanteren van organen

Auteur / Bron : Senaat Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam / Orgaan, weefsel en bloed donatie Wetteksten Temps de lecture : 74 min. (dont PDF)

Wet wegnemen en transplanteren van organen

3 JULI 2012. - Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

 PDF-bestand  Lees meer 

België KB banken lichaamsmateriaal/navelstrengbloed

Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam / Orgaan, weefsel en bloed donatie Wetteksten Temps de lecture : 14 min. (dont PDF)

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
 
7 NOVEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de intermediaire structuren moeten voldoen bij het verkrijgen en bewaren van navelstrengbloed

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal

Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam / Orgaan, weefsel en bloed donatie Wetteksten Temps de lecture : 25 min. (dont PDF)

Wet van 6 februari 2003, houdende regels inzake de  veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal)
 
(...)
Artikel 3
Het is verboden weefsels, cellen, bestanddelen van een embryo, foetale weefsels in de zin van de Wet foetaal weefsel, alsmede uit weefsel of cellen of uit bestanddelen van een embryo dan wel uit foetaal weefsel in kweek gebrachte cellen, die bij het verkrijgen uitsluitend bestemd waren voor een ander doel dan toepassing op de mens, alsnog voor die toepassing te gebruiken.
Hoofdstuk II. Behandeling van lichaamsmateriaal
Artikel 4
1.De instelling waar lichaamsmateriaal ter beschikking komt of de natuurlijke persoon die in de uitoefening van een geneeskundig beroep de beschikking krijgt over lichaamsmateriaal, biedt dat lichaamsmateriaal aan een orgaanbank aan.(...)

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Wet op de orgaandonatie

Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam / Orgaan, weefsel en bloed donatie Wetteksten Temps de lecture : 60 min. (dont PDF)

Wet van 24 mei 1996, houdende regelen omtrent het ter beschikking stellen van organen
 (...)
Artikel 2
Toestemming voor het verwijderen van een orgaan, verleend met het oogmerk daarvoor een vergoeding te ontvangen die meer bedraagt dan de kosten, daaronder begrepen gederfde inkomsten, die een rechtstreeks gevolg zijn van het verwijderen van het orgaan, is nietig. 
Hoofdstuk 2. Ter beschikking stellen van organen bij leven
Artikel 3
1.Een meerderjarige die in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, kan toestemming verlenen voor het bij zijn leven bij hem verwijderen van een door hem aangewezen orgaan ten behoeve van implantatie bij een bepaalde persoon.
2.Degene die het orgaan zal verwijderen, draagt ervoor zorg dat de donor op duidelijke wijze mondeling en schriftelijk en desgewenst met behulp van audio-visuele middelen, wordt geïnformeerd over de aard en het doel van de verwijdering en de te verwachten gevolgen en risico's voor diens gezondheid en ov...

 PDF-bestand  Lees meer 

KB menselijk lichaamsmateriaal / kwaliteit  / banken

28 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de productie-instellingen moeten voldoen. (B.S. 23/10/2009)

 PDF-bestand  Lees meer 

28 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te wordenerkend. (B.S. 23/10/2009)
 

 PDF-bestand  Lees meer