Einde van het leven > Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2015, kenmerk 885614-145412-PG, houdende instelling van een commissie voor de beoordeling van gemelde gevallen van late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen)

 PDF-bestand  Lees meer 

Het wetsvoorstel aangenomen door de Senaat: 12/12/2013 5-2170-5 ///////////////////////////////////////////////////// De vorige AMENDEMENTEN 5 - 2170/2 6 NOVEMBRE 2013 =========================================== 5 - 2170/1 (26/06/2013) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te...

Lees meer 

7 MAART 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend voor het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseinde 

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wetvoorstellen -euthanasie

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord Wetteksten Temps de lecture : 1 min.

Wetvoorstellen -euthanasie

Doc 53 0498/001 van 28/10/2010 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (ingediend door mevrouw Myriam Vanlerberghe, de heer Renaat Landuyt en mevrouw Maya Detiège) Dit voorstel strekt ertoe de beperkingen weg te werken welke dementerenden of personen die blijvend onbewust zijn ten gevolge van onomkeerbaar ernstig aangetaste hersenfuncties, ondervinden om een euthanasievraag te stellen. Voortaan krijgen zij de ...

Lees meer 

a. Onze Ministers: de Ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; b. hulp bij zelfdoding: het opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam zijn of hem de middelen daartoe verschaffen als bedoeld in artikel 294, tweede lid, tweede volzin, Wetboek van Strafrecht; c. de arts: de arts die volgens de melding levensbeëindiging op verzoek heeft toegepast of hulp bij zelfdoding heeft verleend; d. de consulent: de arts die is geraadpleegd over het voornemen van een arts om ...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet betreffende de euthanasie

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord Wetteksten Temps de lecture : 1 min.

28 MEI 2002 - Wet betreffende de euthanasie (...) Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt onder euthanasie verstaan het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek.  Art. 3. § 1. De arts die euthanasie toepast, pleegt geen misdrijf wanneer hij er zich van verzekerd heeft dat : - de patiënt een meerderjarige of een ontvoogde minderjarige is die handelingsbekwaam en bewust is op het ogenblik van zijn verzoek; - het verzoek vrijwillig, ov...

 PDF-bestand  Lees meer