Wet oprichting evaluatie commissie wet abortus

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Wetteksten Temps de lecture : 6 min.

 Afdrukken

13 augustus 1990 - Wet houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april1990 betreffende de zwangerschapsafbreking

Temps de lecture : 6 min. Downloaden


Vergelijkbare artikelen

Wet / afbreken van zwangerschap

- Abortus

Wet van 1 mei 1981, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap   (...)

Artikel 3

1.Een zwangerschap wordt niet eerder afgebroken dan op de zesde dag nadat de vrouw de arts heeft bezocht en daarbij haar voornemen met hem heeft besproken.

2.Indien een arts bij wie de vrouw onder regelmatige medische behandeling staat, dan wel als medisch specialist of in de woonplaats van de vrouw als huisarts werkzaam is, haar, onder mededeling van zijn bevindingen, heeft verwezen ...

Lees meer

Wet levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Wet van 12 april 2001, houdende toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding  en wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. 

Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

a. Onze Ministers: de Ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. hulp bij zelfdoding: het opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam zijn of ...

Lees meer

Late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2015, kenmerk 885614-145412-PG, houdende instelling van een commissie voor de beoordeling van gemelde gevallen van late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen)

Lees meer