Einde van het leven (België)

 Verwijder filter "België"

België Euthanasie: wat staat er in de laatste wetsvoorstellen?

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Wetteksten Temps de lecture : 3 min.

Het wetsvoorstel aangenomen door de Senaat: 12/12/2013 5-2170-5 ///////////////////////////////////////////////////// De vorige AMENDEMENTEN 5 - 2170/2 6 NOVEMBRE 2013 =========================================== 5 - 2170/1 (26/06/2013) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te...

Lees meer 

België KB tussenkomst RIZIV / aanvraag euthanasie

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Wetteksten Temps de lecture : 47 min.

7 MAART 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend voor het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseinde 

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wetvoorstellen -euthanasie

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Wetteksten Temps de lecture : 1 min.

Wetvoorstellen -euthanasie

Doc 53 0498/001 van 28/10/2010 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (ingediend door mevrouw Myriam Vanlerberghe, de heer Renaat Landuyt en mevrouw Maya Detiège) Dit voorstel strekt ertoe de beperkingen weg te werken welke dementerenden of personen die blijvend onbewust zijn ten gevolge van onomkeerbaar ernstig aangetaste hersenfuncties, ondervinden om een euthanasievraag te stellen. Voortaan krijgen zij de ...

Lees meer 

België KB palliatieve zorgen / pensioen der zelfstandigen

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Wetteksten Temps de lecture : 3 min.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 37bis ingevoegd, luidende : « Art. 37bis. Wordt gelijkgesteld met een periode van bezigheid de periode van tijdelijke onderbreking van de zelfstandige bezigheid in het geval van ernstige ziekte van het kind overeenkomstig de voorwaarden van artikel 50, § 2 van het koninklijk besluit van 19 december 1967. De zelfstandige kan slechts eenmaal deze maatregel genieten voor hetzelfde kind. De gelijkgestelde periode is het kwartaal dat volgt op het k...

 PDF-bestand  Lees meer 

België KB palliatieve zorgen / toekenning voor zelfstandigen

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Wetteksten Temps de lecture : 6 min.

22 JANUARI 2010. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die tijdelijk zijn activiteit stopzet om palliatieve zorgen te geven aan een kind of aan zijn partner (B.S. 05/02/2010) (…)   Art. 2. De zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdens minstens vier opeenvolgende weken tijdelijk stopzet om palliatieve zorgen te geven aan zijn kind of aan zijn partner kan aanspraak maken op een forfaitaire uitkering zoals gedefinieerd in artikel 6 va...

 PDF-bestand  Lees meer 

België KB euthanasie / wilsverklaring / registratie

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Wetteksten Temps de lecture : 14 min.

27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld. (B.S. 07/06/2007)

 PDF-bestand  Lees meer 

België KB euthanasie / wilsverklaring / opgesteld

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Wetteksten Temps de lecture : 2 min.

2 APRIL 2003. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken. (B.S. 13/05/2003)

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet betreffende de rechten van de patiënt

Auteur / Bron : Belgische Senaat Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Wetteksten Temps de lecture : 12 min.

22 AUGUSTUS 2002. - Wet betreffende de rechten van de patiënt (...) Art. 5. De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking en zonder enig onderscheid op welke grond ook, tegenover de beroepsbeoefenaar recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften. Art. 6. De patiënt heeft recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en recht op wijziging van deze keuze behoudens, in beide gevallen, beperkingen opgelegd krachtens de...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet betreffende de palliatieve zorg

Auteur / Bron : Belgie Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Wetteksten Temps de lecture : 7 min.

14 juni 2002 - Wet betreffende de palliatieve zorg - Tekst van de wet

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet betreffende de euthanasie

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Wetteksten Temps de lecture : 1 min.

28 MEI 2002 - Wet betreffende de euthanasie (...) Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt onder euthanasie verstaan het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek.  Art. 3. § 1. De arts die euthanasie toepast, pleegt geen misdrijf wanneer hij er zich van verzekerd heeft dat : - de patiënt een meerderjarige of een ontvoogde minderjarige is die handelingsbekwaam en bewust is op het ogenblik van zijn verzoek; - het verzoek vrijwillig, ov...

 PDF-bestand  Lees meer