Einde van het leven (België)

 Verwijder filter "België"

België Advies van de Raad van State Euthanasie / Wilsverklaring / Vrijheid van de zorginstelligen

Auteur / Bron : Raad van State Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Verslagen en meningen Temps de lecture : 267 min. (dont PDF)

Advies van de Raad van State Euthanasie / Wilsverklaring / Vrijheid van de zorginstelligen

Op 13 december 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers verzocht binnen een termijn van dertig dagen verlengd tot vijfenveertig dagen*  een advies te verstrekken over:1 1° een wetsvoorstel "tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie" (Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-0523/009) (66.816/AV);
2° amendementen op het wetsvoorstel "tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie" (Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-0523/010) (66.817/AV).
Het voorstel en de amendementen zijn door de algemene vergadering onderzocht op 21 januari 2020. De algemene vergadering was samengesteld uit Jacques JAUMOTTE, voorzitter van de Raad van State, Marnix VAN DAMME, Jo BAERT, Pierre VANDERNOOT en Martine BAGUET, kamervoorzitters, Wilfried VAN VAERENBERGH, Chantal BAMPS, Jeroen VAN NIEUWENHOVE, Luc CAMBIER, Bernard BLERO, Wouter PAS, Koen MUYLLE, Patrick RONVAUX en Christine HOREVOETS, staatsraden, Jan VELAERS, Jacques ENGLEBERT,...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Verslag evaluatiecommissie euthanasie 2014

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Verslagen en meningen Temps de lecture : 154 min. (dont PDF)

FEDERALE CONTROLE- EN EVALUATIECOMMISSIE EUTHANASIE :
ZESDE VERSLAG AAN DE WETGEVENDE KAMERS 2012-2013

 PDF-bestand  Lees meer 

België Advies van de Raad van State /euthanasie/palliatievezor

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Verslagen en meningen Temps de lecture : 304 min. (dont PDF)

Advies van de Raad van State /euthanasie/palliatievezor

De RAAD VAN STATE, afdeling wetgeving, algemene vergadering, op 22 maart 2001 door de voorzitter van de Senaat verzocht hem van advies te dienen over :
1. een wetsvoorstel « betreffende de euthanasie» (31.441/AVAG),
2. een wetsvoorstel « betreffende de palliatieve zorg » (31.442/AV-AG)
heeft, na de zaken te hebben onderzocht op de zittingen van 30 mei 2001, 14 juni 2001 en 20 juni 2001, op laatstvermelde datum het volgende advies gegeven  (zie attach)

 PDF-bestand  Lees meer 

België Verslag evaluatiecommissie / euthanasie 2012

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Verslagen en meningen Temps de lecture : 152 min. (dont PDF)

Verslag evaluatiecommissie / euthanasie 2012

2012- Federale contrôle en evaluatie commissie euthanasie
Vijfde verslag ann de Wetgevende Kamers (Jaren 2010 - 2011)

 PDF-bestand  Lees meer 

België Verslag evaluatiecommissie / euthanasie 2010

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Verslagen en meningen Temps de lecture : 165 min. (dont PDF)

Verslag van de evaluatie commissie
2010 - Federale contrôle en evaluatie commissie euthanasie
Vierde verslag ann de Wetgevende Kamers (Jaren 2008 - 2009)

 PDF-bestand  Lees meer 

België Evaluatierapport palliatievezorg 2008

Auteur / Bron : Federale evaluatiecel palliatieve zorg Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Verslagen en meningen Temps de lecture : 338 min. (dont PDF)

Mei 2008: Evaluatierapport palliatievezorg
(...)
BESLUIT
Vertrekkende vanuit haar mandaat om op geregelde tijdstippen de noden inzake palliatieve zorg en de kwaliteit van de gevonden oplossingen te evalueren, heeft de Evaluatiecel Palliatieve Zorg bovenstaande analyse gemaakt van de knelpunten die zich momenteel voordoen in het palliatieve landschap en stelt zij bijgevolg een reeks maatregelen voor die volgens haar prioritair dienen te worden genomen teneinde tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar palliatieve zorg en de kwaliteit van deze zorg, alsmede de toegankelijkheid ervan te blijven waarborgen. Deze maatregelen werden hierboven reeds besproken bij elke hoofding en worden hieronder nogmaals bondig samengevat in volgorde van prioriteit.
Deze voorgestelde maatregelen impliceren een verhoging van het budget met een bedrag van ongeveer 6,5 miljoen € (de raming van de kostprijs per maatregel is terug te vinden op p. 103). Deze bijkomende middelen hebben betrekking op de v...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Verslag evaluatiecommissie / euthanasie 2008

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Verslagen en meningen Temps de lecture : 165 min. (dont PDF)

2008 - Federale contrôle en evaluatiecommissie euthanasie
Derde verslag ann de Wetgevende Kamers (Jaren 2006 - 2007)
 
Informatie brochure voor de artsen

 PDF-bestand  Lees meer 

België Verslag evaluatiecommissie / euthanasie 2006

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Verslagen en meningen Temps de lecture : 171 min. (dont PDF)

2006 - Federale contrôle en evaluatiecommissie euthanasie
Tweede verslag aan de Wetgevende Kamers (Jaren 2004 - 2005)

 PDF-bestand  Lees meer 

België Evaluatierapport palliatievezorg 2005

Auteur / Bron : Federale evaluatiecel palliatieve zorg Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Verslagen en meningen Temps de lecture : 128 min. (dont PDF)

Mai 2005: Evaluatierapport palliatievezorg
INLEIDING
Sinds een kwarteeuw is in de geneeskunde en in de maatschappij opnieuw het besef doorgedrongen dat sterven een zeer belangrijk gebeuren is in een mensenleven, en dat voor diegene die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en binnen afzienbare tijd zal sterven, de kwaliteit van het leven primeert op de kwantiteit ervan. Geleidelijk aan kregen de pijnbestrijding en de zorg voor de stervende een plaats in de geneeskunde en raakte de palliatieve zorg structureel verankerd in de gezondheidszorg. Deze evolutie is echter nooit evident geweest en kwam slechts moeizaam tot stand, veelal onder invloed van enkele pioniers. Mede dankzij een intense en vruchtbare samenwerking tussen palliatieve zorgorganisaties en overheden ontstond in ons land een uniek en omvattend wettelijk en organisatorisch kader inzake palliatieve zorg.
In 2002 kwamen in ons land drie zeer belangrijke wetten tot stand - de wet betreffende de euthanasie,1 de wet...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Verslag evaluatiecommissie / euthanasie 2004

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Verslagen en meningen Temps de lecture : 115 min. (dont PDF)

2004 - Federale contrôle en evaluatiecommissie euthanasie
Eerste verslag ann de Wetgevende Kamers (Jaren 2002 - 2003)

 PDF-bestand  Lees meer