Recent onderzoek: geen eensgezindheid onder de artsen over euthanasie bij psychisch lijden

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord Nieuws Temps de lecture : 1 min.

 Afdrukken

MediQuality, een digitaal medisch forum voor de Benelux, deed recent een onderzoek naar de euthanasiepraktijk bij patiënten die psychisch lijden of dementeren. Een afgetekende meerderheid van 78% spreekt zich - ongetwijfeld met in het achthoofd de Tine Nys zaak - uit voor een evaluatie en/of aanpassing van de euthanasiewet in geval van ondraaglijk psychisch lijden.

De peiling op het forum stemt tot nadenken, maar blijft een vrijblijvend onderzoek zonder wetenschappelijke pretenties dat bij 737 artsen peilde naar de ethische onderbouwing van het medische beslissingsproces.

Alhoewel in België gelegaliseerd, vinden 4 op 10 van de ondervraagde artsen euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden niet geoorloofd. Ze wijzen erop dat dit lijden niet onomkeerbaar is en alternatieve oplossingen voorhanden zijn. Bovendien ontbreken de objectieve criteria die het ondraaglijk karakter ervan aantonen. En onder de voorstanders van euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden pleit de helft voor een aanpassing van de wet. De huidige wetsbepalingen terzake vinden zij ‘onvoldoende duidelijk, niet nauwkeurig en niet aangepast'.

Bij de vraag naar een mogelijke uitbreiding van euthanasie tot dementerende patiënten is zelfs 45 % van de ondervraagde artsen tegen. Het valt op dat ze in hun antwoorden geen overwegingen omtrent de bewuste toestemming van de dementerende patiënt voor komen.

Het onderzoek behandelt vervolgens de euthanasieverzoeken bij een zogenaamd ‘voltooid leven' (of ‘wegens levensmoeheid'). Een uitgesproken meerderheid van 63% verzet zich tegen een wetsuitbreiding op basis van een louter subjectief en ongenuanceerd geformuleerd euthanasieverzoek. Deze artsen vinden de onomkeerbaarheid van de daad moeilijk verzoenbaar met het gevoel van het zogenaamde ‘voltooide leven'. En 37% van de ondervraagden zegt deze verzoeken ‘geval per geval' te willen bekijken en vindt een wetswijziging daarom niet aangewezen.

Een andere in België veel besproken kwestie betreft de omkadering van de palliatieve sedatie door een protocol of bij wet. Een meerderheid van de ondervraagde artsen vindt die onnodig en zegt sedatie toe te passen als een normale medische behandeling. Een belangrijke minderheid van 43% acht een passende omkadering noodzakelijk als maatregel tegen verdoken euthanasie en ter voorkoming van eventuele vervolgingen.

Wereldwijd laten de wetgevers zich inspireren door de Belgische en Nederlandse wettelijke omkadering van euthanasie. Het belang van het MediQuality onderzoek is dus groot in zoverre het de malaise blootlegt onder de artsen die in de eerstelijnszorg staan bij de toepassing van euthanasie, vooral bij patiënten die psychisch lijden. Een uitbreiding van de euthanasiemogelijkheid tot dementerenden of tot gevallen van levensmoeheid is om die reden op zijn minst onvoorzichtig te noemen.


Vergelijkbare artikelen

Portugal: euthanasiewet ongrondwettelijk verklaard

Portugal: euthanasiewet ongrondwettelijk verklaard

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoordIn een arrest van maandag 15 maart heeft het Portugese Constitutioneel Tribunaal de euthanasiewet ongrondwettig verklaard.

Enkele dagen na de aanneming van het wetsontwerp door het Portugese parlement op 29 januari 2021 heeft de President van de Republiek, Marcelo Rebelo de Sousa, de zaak voorgelegd aan het hoogste Portugese gerechtshof om te onderzoeken of de wet in overeenstemming is met de grondwet. De President wees met name op het gebrek aan nauwkeurigheid in de voorwaarden voor to...

Lees meer

Portugal: euthanasiewet opnieuw verworpen

Portugal: euthanasiewet opnieuw verworpen

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Na de nietigverklaring van een eerste wet door het Portugese Constitutioneel Hof, werd de herziene wet ditmaal onderworpen aan een presidentieel veto op 29 november 2021.

De eerste versie van de wet, die in januari 2021 is aangenomen (zie IEB 27/01/21), is door de hoogste rechters (door de president van de republiek aangewezen) inderdaad ongrondwettig verklaard (zie IEB 18/03/21) wegens de juridische onnauwkeurigheid van de voorwaarde betreffende de gezondheidstoestand van de patiënt.

Het ...

Lees meer

Het aantal euthanasiegevallen in Canada schiet omhoog

Het aantal euthanasiegevallen in Canada schiet omhoog

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Het laatste verslag over euthanasie in Canada wijst op een aanzienlijke stijging van het aantal euthanasieën voor het jaar 2021, in vergelijking met het voorgaande jaar: + 32,4%, d.w.z. meer dan 10.000 mensen, en 3,3% van het totale aantal sterfgevallen voor 2021. Voor het eerst worden ook mensen meegeteld van wie het overlijden niet op korte termijn was voorzien, maar die op grond van de laatste uitbreiding van de wet in 2021 om euthanasie hebben verzocht.

  De eerste reden...

Lees meer