Ierland: euthanasie opnieuw verworpen door Parlement

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws

Gepubliceerd op : 24/08/2021

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek

In haar in juli jongstleden gepubliceerd verslag bevestigde de commissie “Justice” van het Ierse Parlement (de Oireachtas) zijn weigering de voorgestelde wetgeving tot depenalisering van euthanasie (assisted dying) in overweging te nemen, waarbij zij insisteerde op het ontbreken van "voldoende wettelijke belemmeringen" in deze materie.

De tekst, die in september 2020 is ingediend en de naam "Dying with Dignity Bill" draagt, geeft aan onder bepaalde voorwaarden het voorschrijven van dodelijke stoffen toe te staan, die de patiënt zich dan zelf inspuit (zo nodig met de hulp van een verzorger) om een einde aan zijn leven te maken. In dit opzicht is het voorstel meer verwant aan het idee van geassisteerde zelfdoding, ook al staat dit in wezen duidelijk dichter bij het idee van euthanasie.

Deze mislukking van het voorstel komt nadat een eerste voorstel, met grotendeels identieke bewoordingen, al in 2015 was verworpen door het Ierse parlement.  In 2018 concludeerde dezelfde parlementaire commissie ook dat het niet nodig was euthanasie te depenaliseren.

In haar rapport van juli 2021 bouwt de parlementaire commissie verder op de talrijke bijdragen, ontvangen tijdens de publieke raadpleging die de afgelopen maanden is gehouden en die grotendeels ongunstig waren voor het wetsvoorstel. Verscheidene buitenlandse deskundigen (ook uit landen waar euthanasie gedepenaliseerd is), zoals de organisatie End of Life Care Europe, waarschuwden eveneens voor de gevaren van een dergelijke tekst.

In het rapport wordt met name gewezen op de vrees, verwoord door veel belanghebbenden (burgers of artsen), dat de uitvoering van de wet "zou kunnen leiden tot misbruik van de zwakheid van zieke en kwetsbare mensen, die zich als een last voor hun familie zouden kunnen beschouwen en zich onder druk gezet zouden kunnen voelen om te kiezen voor sterven onder begeleiding". Bovendien, zo merkt de commissie op, "geven de bejaarden zelf uiting van hun ontsteltenis, omdat zij van mening zijn dat de aanvaarding van een dergelijke wet de indruk geeft dat hun eigen leven weinig waarde heeft in de ogen van de samenleving".

Ten slotte beveelt de parlementaire commissie aan, een speciale parlementaire commissie op te richten om het idee van "medische hulp bij sterven" grondig te onderzoeken.

Ondanks deze aanbeveling lijkt het erop dat de toekomst van het voorstel in kwestie op korte termijn grotendeels onzeker is.

De bezorgdheid die tijdens de openbare raadpleging is geuit, wordt nog versterkt door de terughoudendheid van deskundigen op het gebied van palliatieve geneeskunde, tevens van de bezorgdheid van voorvechters van de rechten van gehandicapten en ook van de Ierse” Fundamental Rights and Equality Commission”. Een petitie van meer dan 2.500 verzorgers wees enkele maanden geleden ook al op de gevaren van het voorstel.


Vergelijkbare artikelen

Spanje: Euthanasiewet binnenkort ongrondwettelijk verklaard?

Spanje: Euthanasiewet binnenkort ongrondwettelijk verklaard?

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

In een eindstemming op 18 maart heeft het Spaanse parlement de "organieke wet inzake de regulering van euthanasie"aangenomen. 

Deze wet voert een uitzondering in op het verbod om het leven van anderen te beëindigen, in het geval dat de patiënt die om euthanasie heeft verzocht, lijdt aan een "ernstige en ongeneeslijke ziekte" of een "ernstige, chronische en invaliderende aandoening", die in elk geval "voortdurend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden voor de persoon die lijdt" ...

Lees meer

Euthanasie in Canada: welke lessen kunnen uit het eerste jaarverslag worden getrokken?

Euthanasie in Canada: welke lessen kunnen uit het eerste jaarverslag worden getrokken?

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Het aantal sterfgevallen door euthanasie, de gemiddelde leeftijd van de aanvrager, de medische aandoening, het beschikbaar zijn van palliatieve zorg: afgelopen juli publiceerde de federale regering van Canada het eerste uitgebreide rapport over Medical Assistance in Dying (MAID), de term die door de administratie werd gekozen om euthanasie aan te duiden.

Euthanasie, dat in Canada in juni 2016 bij wet uit het strafrecht onttrokken werd, kan alleen worden overwogen voor meerderjarigen die er u...

Lees meer

Ierland - Het Parlement start gesprekken over de legalisering van euthanasie

Ierland - Het Parlement start gesprekken over de legalisering van euthanasie

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Op 7 oktober jl. heeft een meerderheid van de parlementsleden van de Dáil Éireann (het Lagerhuis van het Ierse parlement) gestemd om een wetsvoorstel om euthanasie in Ierland te decriminaliseren te overwegen.

Het parlementaire debat wordt nu voortgezet in een parlementaire commissie.

 

"Begeleid sterven" en euthanasie

 

De tekst, getiteld "Sterven met waardigheid", verwijst naar het begrip "assisted dying" (begeleid sterven) en niet naar euthanasie, in die zin dat het gaat om het voo...

Lees meer