VN hekelt Frans beleid gehandicapten

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Eugenetica Nieuws Temps de lecture : 1 min.

 Afdrukken

Tijdens zijn laatste zitting uitte het Comité van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD)* zijn bezorgdheid over de aanpak van de gehandicaptenproblematiek in Frankrijk. De conclusies van deze beoordeling (Concluding Observations) werden op 14 september bekendgemaakt. 

Bijzondere aandacht ging uit naar de bespreking van Wet 2005-102 van 11 februari 2005 betreffende gelijke rechten en kansen, participatie en burgerschap van personen met een handicap. Die wet is gericht op preventie en medische behandeling van handicaps. Hij definieert een "medisch-sociaal zorgmodel" dat, volgens het Comité, de systematische institutionalisering van personen op grond van hun handicap bevordert. Deze aanpak wordt als "paternalistisch" omschreven. In plaats daarvan beveelt de VN een model aan dat de autonomie, gelijkheid en vrijheid van mensen op alle terreinen van het leven erkent.

Het Comité hekelt ook de negatieve stereotypen die in Frankrijk over gehandicapten worden verspreid, vooral met betrekking tot autisme, psychosociale handicaps, verstandelijke handicaps, maar ook het syndroom van Down. De deskundigen wijzen met klem op het devalueren, het vernederen van gehandicapten door het "ableistisch" beleid (van het Engels “ableist”, op basis van motorische, cognitieve en psychische capaciteiten) en de "ableistische" praktijken van Frankrijk, zoals het gebruik van prenatale genetische screening op handicaps, met name voor het syndroom van Down, autisme en doofheid. 

Voorts wijst het CRPD op het gebrek aan zichtbaarheid van personen met een handicap in de openbare ruimte en de media, met name op televisie.

Frankrijk wordt derhalve aangespoord om in partnerschap met gehandicaptenorganisaties een op de mensenrechten gebaseerde benadering van handicaps toe te passen, teneinde negatieve stereotypen die mensen met een handicap devalueren, uit te bannen, met name wat betreft het gebruik van prenatale genetische tests, en maatregelen te ontwikkelen om de zichtbaarheid en de participatie van mensen met een handicap in het openbare leven te vergroten.

* Het CRPD (Commitee on the Rights of Persons with Disabilities) bestaat uit 18 onafhankelijke mensenrechtendeskundigen en heeft als opdracht toe te zien op de naleving door de staten van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.