VN hekelt Frans beleid gehandicapten

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Eugenetica Nieuws Temps de lecture : 1 min.

 Afdrukken

Tijdens zijn laatste zitting uitte het Comité van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD)* zijn bezorgdheid over de aanpak van de gehandicaptenproblematiek in Frankrijk. De conclusies van deze beoordeling (Concluding Observations) werden op 14 september bekendgemaakt. 

Bijzondere aandacht ging uit naar de bespreking van Wet 2005-102 van 11 februari 2005 betreffende gelijke rechten en kansen, participatie en burgerschap van personen met een handicap. Die wet is gericht op preventie en medische behandeling van handicaps. Hij definieert een "medisch-sociaal zorgmodel" dat, volgens het Comité, de systematische institutionalisering van personen op grond van hun handicap bevordert. Deze aanpak wordt als "paternalistisch" omschreven. In plaats daarvan beveelt de VN een model aan dat de autonomie, gelijkheid en vrijheid van mensen op alle terreinen van het leven erkent.

Het Comité hekelt ook de negatieve stereotypen die in Frankrijk over gehandicapten worden verspreid, vooral met betrekking tot autisme, psychosociale handicaps, verstandelijke handicaps, maar ook het syndroom van Down. De deskundigen wijzen met klem op het devalueren, het vernederen van gehandicapten door het "ableistisch" beleid (van het Engels “ableist”, op basis van motorische, cognitieve en psychische capaciteiten) en de "ableistische" praktijken van Frankrijk, zoals het gebruik van prenatale genetische screening op handicaps, met name voor het syndroom van Down, autisme en doofheid. 

Voorts wijst het CRPD op het gebrek aan zichtbaarheid van personen met een handicap in de openbare ruimte en de media, met name op televisie.

Frankrijk wordt derhalve aangespoord om in partnerschap met gehandicaptenorganisaties een op de mensenrechten gebaseerde benadering van handicaps toe te passen, teneinde negatieve stereotypen die mensen met een handicap devalueren, uit te bannen, met name wat betreft het gebruik van prenatale genetische tests, en maatregelen te ontwikkelen om de zichtbaarheid en de participatie van mensen met een handicap in het openbare leven te vergroten.

* Het CRPD (Commitee on the Rights of Persons with Disabilities) bestaat uit 18 onafhankelijke mensenrechtendeskundigen en heeft als opdracht toe te zien op de naleving door de staten van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.


Vergelijkbare artikelen

Man wordt vrouw: Franse Hof van Cassatie weigert haar de status van 'moeder' toe te kennen

Man wordt vrouw: Franse Hof van Cassatie weigert haar de status van 'moeder' toe te kennen

- Verwantschap

Hoe registreer je de afstamming van een kind dat geboren is uit een koppel dat bestaat uit een vrouw en een man die een vrouw is geworden (transgender)? Is het een kwestie om aan het kind, naast de moeder die het heeft gebaard, een tweede moeder te geven, zelfs als deze laatste de biologische afstammingsband te danken heeft aan de spermatozoïden, d.w.z. aan de 'mannelijke'  gameten?

Op deze bijzondere vraag antwoordt het Franse Hof van Cassatie betrekkelijk duidelijk in een arrest van 16 s...

Lees meer

Bescherming van "de eerste 1000 dagen van het kind" in het Franse wettelijk kader

Bescherming van "de eerste 1000 dagen van het kind" in het Franse wettelijk kader

- Zwangerschap

In Frankrijk heeft een wetenschappelijke commissie van experten op 8 september jongstleden haar rapport over 'de eerste 1000 dagen' uitgebracht. Het rapport draagt als ondertitel: 'De periode waarin voor het kind alles begint'.

De commissie werd een jaar geleden door Franse president Emmanuel Macron opgericht teneinde aanbevelingen te formuleren voor de verbetering van de opvang van ongeboren of zeer jonge kinderen en de begeleiding van de ouders daarbij.

 

Een beslissende periode voor de ...

Lees meer

“Pijn verzachten maar niet doden": de Franse Assemblée Nationale neemt het wetsvoorstel inzake euthanasie niet aan.

“Pijn verzachten maar niet doden": de Franse Assemblée Nationale neemt het wetsvoorstel inzake euthanasie niet aan.

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Op 8 april hebben Franse parlementsleden gedebatteerd over een wetsvoorstel om euthanasie uit het strafrecht te halen. Het voorstel, dat is ingediend door een parlementaire oppositiegroep (Libertés et Territoires),  heeft volgens de opstellers tot doel "het recht op een vrij en zelfgekozen levenseinde" te verlenen, door een arts toe te staan een patiënt, die erom vraagt en die aan de voorwaarden van de wet voldoet, te helpen om dood te gaan.

Als in het voorstel sprake is van "actieve hulp bij...

Lees meer