Frankrijk: een wetsvoorstel om van abortus een "zorghandeling te maken zoals elke andere"

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 2 min.

 Afdrukken

"Het is een daad van zorg als elke andere en verdient als zodanig dezelfde behandeling." Dit waren de woorden van het Franse parlementslid Albane Gaillot over abortus, juist voordat de Commissie sociale zaken op donderdag 8 oktober 2020 een wetsvoorstel "ter versterking van het recht op abortus" aannam. Daarom wordt in de tekst de specifieke gewetensclausule geschrapt waar zorgverleners die niet aan een abortus willen deelnemen recht op hebben. Het voorstel is afkomstig van een parlementaire oppositiegroep - Ecologie, Democratie, Solidariteit (EDS) - die bestaat uit voormalige LREM-leden. Het wordt nu besproken in de Senaat.

 

Om de schrapping van de gewetensclausule met betrekking tot abortus te rechtvaardigen, beroepen de auteurs van het voorstel zich op het bestaan van een "algemene" gewetensclausule als bedoeld in artikel R. 4127-47 van de Code de la santé publique (wetboek van volksgezondheid), die een arts de mogelijkheid biedt om de zorg voor een patiënt om professionele of persoonlijke redenen te weigeren. Deze algemene clausule heeft echter een beperktere reikwijdte dan de specifieke clausule. Zoals LR-afgevaardigde Thibault Bazin tijdens dezelfde zitting in herinnering bracht, beperkt de algemene clausule die van toepassing is op alle gezondheidszorg "de discretionaire bevoegdheid van de arts in ten minste twee omstandigheden die in de tekst worden genoemd: "bij noodgeval" en "wanneer hij of zij faalt in zijn of haar taken van menselijkheid"". Bovendien is de algemene clausule, zoals veel afgevaardigden hebben opgemerkt, niet van toepassing op ander gezondheidspersoneel dan artsen, zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen, en heeft zij slechts reglementaire waarde, in tegenstelling tot de specifieke clausule die in de wet wordt gegoten.

 

De specifieke gewetensclausule wordt niet alleen geschrapt, maar ook vervangen door een verplichting voor een arts of verloskundige die weigert een abortus uit te voeren, om de vrouw "onmiddellijk" namen door te geven van de behandelaars die de procedure kunnen uitvoeren. Dit brengt het risico met zich mee dat de arts indirect moet meewerken aan een daad die hij afkeurt.

 

De tekst bevat twee andere bepalingen die tot doel hebben abortus te vergemakkelijken. De eerste is de verlenging van de wettelijke termijn voor het uitvoeren van een abortus zonder medische reden van 12 naar 14 weken zwangerschap. In een persmededeling verzette de Academie van Geneeskunde zich tegen de uitbreiding, die vreest dat in dit stadium van de zwangerschap, “chirurgische ingrepen voor vrouwen gevaarlijk kunnen zijn en de grotere verwijding van de cervix tot complicaties op lange termijn zoals voorbarige bevalling kan leiden." Het is inderdaad belangrijk om te weten dat de arts na 12 weken zwangerschap verplicht is om de bevalling te induceren of de foetus in stukken te verwijderen.

 

Ten slotte zou de wetsvoorstel het voor vroedvrouwen mogelijk maken om chirurgische abortussen uit te voeren – door aspiratie met behulp van een in de baarmoeder ingebrachte canule - tot de 10e week van de zwangerschap. Ook hier heeft de Academie voor Geneeskunde sterk geadviseerd tegen deze "overdracht van bevoegdheden", "ongeacht de termijn en rekening houdend met hun huidig gebrek aan chirurgische kwalificaties".

 

Naast de herziening van de bio-ethische wetten dat Frankrijk momenteel beheerst, is dit wetsvoorstel opnieuw een weerspiegeling van een steeds dringender probleem voor abortuspromotors, namelijk het tekort aan artsen die bereid zijn abortussen uit te voeren in een context waarin het aantal abortussen in 30 jaar tijd nog nooit zo hoog is geweest (232.200 voor het jaar 2019). Het toenemende gebruik van de abortuspil (bijna 70% van de gevallen in Frankrijk in 2018), die ook verloskundigen kunnen leveren, is daar ook een teken van. Ondanks herhaalde pogingen om abortus als een normale medische handeling te laten aanvaarden, wijst de realiteit van de handeling nog steeds op een lot van lijden en drama.