Einde van het leven > Zonder thematisch

Nederland / euthanasia / jaarverslag 2010

Nederland - Nederland / euthanasia / jaarverslag 2010

In 2010 hebben de regionale toetsingscommissies euthanasia 3136 meldingen van levensbeëindiging op verzoek (veelal aangeduid als "euthanasie") of hulp bij zelfdoding ontvangen.

In 2009 bedroeg dat aantal 2636; dit betekent een stijging van 19%. De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (hierna: WTL) zal opnieuw worden geëvalueerd; het evaluatieonderzoek, dat inmiddels is aangevangen, zal ook de sterke toename van meldingen onderzoeken.

De commissies hebben in 2010 van de 3136 meldingen 2667 gevallen beoordeeld. De verhouding instroom / afdoening van meldingen is al enige tijd een bron van grote zorg voor de commissies.

(...) De commissies hebben in de door hen beoordeelde zaken getoetst of de uitvoerend arts aan de zorgvuldigheidseisen heeft voldaan als bedoeld in de WTL. In 9 gevallen kwamen de commissies tot de conclusie dat de arts niet aan de zorgvuldigheidseisen had voldaan. Van een aantal van laatstgenoemde oordelen -evenals van enige oordelen wa...

 PDF-bestand  Lees meer 


Nederland - Nederland / euthanasia /jaarverslag 2009

Meldingen
De commissies ontvingen in het verslagjaar 2009, 2636 meldingen.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding
In 2443 gevallen was er sprake van euthanasie, in 156 gevallen
van hulp bij zelfdoding en in 37 gevallen betrof het een combinatie van beide.

Artsen
De meldend arts was in 2356 gevallen een huisarts, in 184 gevallen een medisch specialist werkzaam in een ziekenhuis, in 87 gevallen een specialist ouderengeneeskunde en in 10 gevallen een arts in opleiding tot specialist. (1 melding werd door twee artsen gedaan.)

Aandoeningen
De aard van de aandoeningen was als volgt in te delen:   kanker

2153 hart- en vaataandoeningen

54 aandoeningen van het zenuwstelsel

131 overige aandoeningen

168 combinatie van aandoeningen

130

Instellingen
De levensbeëindiging vond in 2117 gevallen thuis plaats, in 170 gevallen in een ziekenhuis, in 77 gevallen in een verpleeghuis, in 111 gevallen in een verzorgingshuis, 124 gevallen in een hospice en in 37 gevallen elders (b...

 PDF-bestand  Lees meer 


België - Verslag evaluatiecommissie / euthanasie 2010

Verslag van de evaluatie commissie

2010 - Federale contrôle en evaluatie commissie euthanasie

Vierde verslag ann de Wetgevende Kamers (Jaren 2008 - 2009)

 PDF-bestand  Lees meer 


België - Evaluatierapport palliatievezorg 2008

Mei 2008: Evaluatierapport palliatievezorg

(...)

BESLUIT

Vertrekkende vanuit haar mandaat om op geregelde tijdstippen de noden inzake palliatieve zorg en de kwaliteit van de gevonden oplossingen te evalueren, heeft de Evaluatiecel Palliatieve Zorg bovenstaande analyse gemaakt van de knelpunten die zich momenteel voordoen in het palliatieve landschap en stelt zij bijgevolg een reeks maatregelen voor die volgens haar prioritair dienen te worden genomen teneinde tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar palliatieve zorg en de kwaliteit van deze zorg, alsmede de toegankelijkheid ervan te blijven waarborgen. Deze maatregelen werden hierboven reeds besproken bij elke hoofding en worden hieronder nogmaals bondig samengevat in volgorde van prioriteit.

Deze voorgestelde maatregelen impliceren een verhoging van het budget met een bedrag van ongeveer 6,5 miljoen € (de raming van de kostprijs per maatregel is terug te vinden op p. 103). Deze bijkomende middelen hebben betrekking op de v...

 PDF-bestand  Lees meer 


België - Verslag evaluatiecommissie / euthanasie 2008

2008 - Federale contrôle en evaluatiecommissie euthanasie

Derde verslag ann de Wetgevende Kamers (Jaren 2006 - 2007)
 

Informatie brochure voor de artsen

 PDF-bestand  Lees meer 


België - Verslag evaluatiecommissie / euthanasie 2006

2006 - Federale contrôle en evaluatiecommissie euthanasie

Tweede verslag aan de Wetgevende Kamers (Jaren 2004 - 2005)

 PDF-bestand  Lees meer 


België - Evaluatierapport palliatievezorg 2005

Mai 2005: Evaluatierapport palliatievezorg

INLEIDING

Sinds een kwarteeuw is in de geneeskunde en in de maatschappij opnieuw het besef doorgedrongen dat sterven een zeer belangrijk gebeuren is in een mensenleven, en dat voor diegene die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en binnen afzienbare tijd zal sterven, de kwaliteit van het leven primeert op de kwantiteit ervan. Geleidelijk aan kregen de pijnbestrijding en de zorg voor de stervende een plaats in de geneeskunde en raakte de palliatieve zorg structureel verankerd in de gezondheidszorg. Deze evolutie is echter nooit evident geweest en kwam slechts moeizaam tot stand, veelal onder invloed van enkele pioniers. Mede dankzij een intense en vruchtbare samenwerking tussen palliatieve zorgorganisaties en overheden ontstond in ons land een uniek en omvattend wettelijk en organisatorisch kader inzake palliatieve zorg.

In 2002 kwamen in ons land drie zeer belangrijke wetten tot stand - de wet betreffende de euthanasie,1 de wet...

 PDF-bestand  Lees meer 


België - Verslag evaluatiecommissie / euthanasie 2004

2004 - Federale contrôle en evaluatiecommissie euthanasie

Eerste verslag ann de Wetgevende Kamers (Jaren 2002 - 2003)

 PDF-bestand  Lees meer