Nederland / euthanasia / jaarverslag 2010

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Zonder thematisch Verslagen en meningen Temps de lecture : 139 min.

 Afdrukken

In 2010 hebben de regionale toetsingscommissies euthanasia 3136 meldingen van levensbeëindiging op verzoek (veelal aangeduid als “euthanasie”) of hulp bij zelfdoding ontvangen.

In 2009 bedroeg dat aantal 2636; dit betekent een stijging van 19%. De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (hierna: WTL) zal opnieuw worden geëvalueerd; het evaluatieonderzoek, dat inmiddels is aangevangen, zal ook de sterke toename van meldingen onderzoeken.

De commissies hebben in 2010 van de 3136 meldingen 2667 gevallen beoordeeld. De verhouding instroom / afdoening van meldingen is al enige tijd een bron van grote zorg voor de commissies.

(…) De commissies hebben in de door hen beoordeelde zaken getoetst of de uitvoerend arts aan de zorgvuldigheidseisen heeft voldaan als bedoeld in de WTL. In 9 gevallen kwamen de commissies tot de conclusie dat de arts niet aan de zorgvuldigheidseisen had voldaan. Van een aantal van laatstgenoemde oordelen -evenals van enige oordelen waarbij de commissies concludeerden dat wel aan deze eisen was voldaan- worden de essentiële gedeelten in Hoofdstuk II, Zorgvuldigheidseisen Specifiek, onder de desbetreffende zorgvuldigheidseis als casus beschreven.

Vorige jaren (ook in het Frans)

  • cijfers
  • euthanasia

Temps de lecture : 138 min. Downloaden