Nederland / euthanasia / jaarverslag 2010

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Zonder thematisch Verslagen en meningen Temps de lecture : 139 min.

 Afdrukken

In 2010 hebben de regionale toetsingscommissies euthanasia 3136 meldingen van levensbeëindiging op verzoek (veelal aangeduid als “euthanasie”) of hulp bij zelfdoding ontvangen.

In 2009 bedroeg dat aantal 2636; dit betekent een stijging van 19%. De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (hierna: WTL) zal opnieuw worden geëvalueerd; het evaluatieonderzoek, dat inmiddels is aangevangen, zal ook de sterke toename van meldingen onderzoeken.

De commissies hebben in 2010 van de 3136 meldingen 2667 gevallen beoordeeld. De verhouding instroom / afdoening van meldingen is al enige tijd een bron van grote zorg voor de commissies.

(…) De commissies hebben in de door hen beoordeelde zaken getoetst of de uitvoerend arts aan de zorgvuldigheidseisen heeft voldaan als bedoeld in de WTL. In 9 gevallen kwamen de commissies tot de conclusie dat de arts niet aan de zorgvuldigheidseisen had voldaan. Van een aantal van laatstgenoemde oordelen -evenals van enige oordelen waarbij de commissies concludeerden dat wel aan deze eisen was voldaan- worden de essentiële gedeelten in Hoofdstuk II, Zorgvuldigheidseisen Specifiek, onder de desbetreffende zorgvuldigheidseis als casus beschreven.

Vorige jaren (ook in het Frans)

  • cijfers
  • euthanasia

Temps de lecture : 138 min. Downloaden


Vergelijkbare artikelen

Nederland / euthanasia /jaarverslag 2009

- Einde van het leven

Meldingen
De commissies ontvingen in het verslagjaar 2009, 2636 meldingen.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding
In 2443 gevallen was er sprake van euthanasie, in 156 gevallen
van hulp bij zelfdoding en in 37 gevallen betrof het een combinatie van beide.

Artsen
De meldend arts was in 2356 gevallen een huisarts, in 184 gevallen een medisch specialist werkzaam in een ziekenhuis, in 87 gevallen een specialist ouderengeneeskunde en in 10 gevallen een arts in opleiding tot specialist. (1 melding...

Lees meer

Rapport quinqennal Euthanasie aux Pays-Bas

- Einde van het leven

1. Synthèse du Rapport en français : voir Flash Expert

2. Opinion du Dr Chabot, critique du rapport quinquennal : ICI

3. Le Rapport en néerlandais :  ICI

Summary of the Report
The Dutch Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act (Wtl) came into force in 2002.
Goals of the law include providing legal security for all involved, assuring prudent practice with regard to euthanasia and physician-assisted suicide by physicians, and providing an adequate framework for physicians to b...

Lees meer

Nederland: Jaarverslag 2013 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

- Einde van het leven

De regionale toetsingscommissies euthanasie in Nederland hebben gisteren hun jaarverslag voor 2013 gepubliceerd.
Ten opzichte van 2012 zijn er 15% meer meldingen van zowel 'levensbeëindiging op verzoek' als hulp bij zelfdoding.
De meest zorgwekkende ontwikkeling is de verdubbeling van levensbeëindiging bij dementen en de verdriedubbeling bij psychiatrische patiënten.

Dementie
In 2012 werden 42 meldingen gemaakt van euthanasie bij dementen, in 2013 gaat het over 97 meldingen. De to...

Lees meer