Euthanasie in Colombia: het Grondwettelijk Hof laat het criterium van het levenseinde vallen

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord Nieuws Temps de lecture : 5 min.

 Afdrukken

In een uitspraak van 21 juli heeft het Colombiaanse constitutionele hof de voorwaarden voor toegang tot euthanasie opnieuw versoepeld door de voorwaarde te schrappen dat de dood van de patiënt in de nabije toekomst moet worden verwacht. Hoewel het Colombiaanse wetboek van strafrecht "doden uit barmhartigheid" nog steeds strafbaar stelt, is deze bepaling de afgelopen 24 jaar onder impuls van de rechterlijke macht van haar werking ontdaan. Aangezien het parlement het niet eens kon worden over een wet, heeft het Grondwettelijk Hof tot dusver het kader voor euthanasie vastgesteld (IEB News).

Volgens de laatste ontwikkelingen in Canada (IEB News) is het niet langer nodig aan het einde van het leven te zijn om de dood door een arts te laten inleiden. De overige voorwaarden die het Hof in zijn arrest van 1997 heeft gesteld, blijven van toepassing: euthanasie moet worden uitgevoerd door een arts, met de vrije en geïnformeerde toestemming van de patiënt, die hevige lichamelijke of psychische pijn lijdt ten gevolge van een lichamelijk letsel of een ernstige en ongeneeslijke ziekte.

Als het Hof de vrijheid neemt om terug te komen op wat het in 1997 heeft beslist, dan is dat omdat het van oordeel is dat de normatieve context inzake euthanasie sindsdien is veranderd en dat de betekenis van de Grondwet is geëvolueerd. Zij is van mening dat de handhaving van de toestand aan het einde van het leven een belemmering vormt voor het "recht om waardig te sterven", nog afgezien van het ontbreken van wetgeving op dit gebied. Indien het Parlement euthanasie bij wet wil regelen, zal het dit nieuwe aspect nu in de wet moeten opnemen.

Van de 9 rechters in het Hof waren 3 rechters het niet eens met de uitspraak. De voornaamste reden die zij aanvoeren is dat het Hof, door de voorwaarde inzake het levenseinde te schrappen, terugkomt op iets waarover het reeds eerder heeft geoordeeld, en de omstandigheden niet toelaten een dergelijke stap te zetten.  Voor rechter Cristina Pardo, vice-president van het Hof, bewijst de uitspraak niet dat zich in de Colombiaanse samenleving een sociale verandering heeft voorgedaan die erop zou wijzen dat de grondwettelijke verklaring dat het leven onschendbaar is, is geëvolueerd. Het Hof heeft zich op geen enkele enquête, geen enkele statistiek of objectieve indicator gebaseerd om deze sociale verandering te bewijzen. Bovendien bewijst het ontbreken van een wet inzake euthanasie dat de normatieve context evenmin is geëvolueerd.

Wat de inhoud van de beslissing betreft, onderstreept magistraat Pardo de tegenstrijdigheid tussen enerzijds de promotie, in het arrest, van de autonomie als grondslag van het "recht om waardig te sterven", en anderzijds de instemming met euthanasie - de meest extreme en onomkeerbare beslissing die mogelijk is - die wordt gegeven in omstandigheden die per definitie de uitoefening van de vrije wilsbeschikking bemoeilijken (verzwakking, lijden, kwetsbaarheid, enz.). Ze herinnert eraan dat bij euthanasie "het directe doel van levensbeëindiging niet los kan worden gezien van het objectief om een levende persoon te elimineren;  het is een handeling die gericht is op het verwijderen van een waardig subject, dat wil zeggen een aantasting van de waardigheid".

In Colombia is palliatieve zorg lang niet toegankelijk voor alle patiënten die er behoefte aan hebben.


Vergelijkbare artikelen

Ierland - Het Parlement start gesprekken over de legalisering van euthanasie

Ierland - Het Parlement start gesprekken over de legalisering van euthanasie

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Op 7 oktober jl. heeft een meerderheid van de parlementsleden van de Dáil Éireann (het Lagerhuis van het Ierse parlement) gestemd om een wetsvoorstel om euthanasie in Ierland te decriminaliseren te overwegen.

Het parlementaire debat wordt nu voortgezet in een parlementaire commissie.

 

"Begeleid sterven" en euthanasie

 

De tekst, getiteld "Sterven met waardigheid", verwijst naar het begrip "assisted dying" (begeleid sterven) en niet naar euthanasie, in die zin dat het gaat om het voo...

Lees meer

Euthanasie: het Parlement staat op het punt te stemmen over een ongrondwettelijke wet

Euthanasie: het Parlement staat op het punt te stemmen over een ongrondwettelijke wet

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Het wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake euthanasie, dat sinds oktober 2019 in het federale Parlement wordt besproken, zal in de plenaire vergadering van donderdag 5 maart ter stemming worden gebracht.

Deze wet is in ten minste twee punten in strijd met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens :

1° De tekst schendt de gewetensvrijheid van de artsen

Het wetsvoorstel verplicht een arts die weigert euthanasie uit te voeren, « de contactgegevens te bezorgen ...

Lees meer

Portugese parlementsleden keuren nieuwe versie van euthanasiewet goed

Portugese parlementsleden keuren nieuwe versie van euthanasiewet goed

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Op vrijdag 5 november 2021 nam het Portugese parlement een nieuwe euthanasiewet aan met een meerderheid van 138 van de 227 aanwezige parlementsleden (60%).

In maart jl. was een vorige versie ongrondwettelijk verklaard (zie hierover het EIB-artikel van 18/03/21), wegens de 'onnauwkeurigheid' van de toelaatbaarheidscriteria. Het begrip 'ernstige aandoening' wordt in de nieuwe versie omschreven als een aandoening die 'ongeneeslijk en dermate invaliderend is dat ze de verzoeker bij het vervullen...

Lees meer