Euthanasie in Colombia: het Grondwettelijk Hof laat het criterium van het levenseinde vallen

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws

Gepubliceerd op : 24/08/2021

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek

In een uitspraak van 21 juli heeft het Colombiaanse constitutionele hof de voorwaarden voor toegang tot euthanasie opnieuw versoepeld door de voorwaarde te schrappen dat de dood van de patiënt in de nabije toekomst moet worden verwacht. Hoewel het Colombiaanse wetboek van strafrecht "doden uit barmhartigheid" nog steeds strafbaar stelt, is deze bepaling de afgelopen 24 jaar onder impuls van de rechterlijke macht van haar werking ontdaan. Aangezien het parlement het niet eens kon worden over een wet, heeft het Grondwettelijk Hof tot dusver het kader voor euthanasie vastgesteld (IEB News).

Volgens de laatste ontwikkelingen in Canada (IEB News) is het niet langer nodig aan het einde van het leven te zijn om de dood door een arts te laten inleiden. De overige voorwaarden die het Hof in zijn arrest van 1997 heeft gesteld, blijven van toepassing: euthanasie moet worden uitgevoerd door een arts, met de vrije en geïnformeerde toestemming van de patiënt, die hevige lichamelijke of psychische pijn lijdt ten gevolge van een lichamelijk letsel of een ernstige en ongeneeslijke ziekte.

Als het Hof de vrijheid neemt om terug te komen op wat het in 1997 heeft beslist, dan is dat omdat het van oordeel is dat de normatieve context inzake euthanasie sindsdien is veranderd en dat de betekenis van de Grondwet is geëvolueerd. Zij is van mening dat de handhaving van de toestand aan het einde van het leven een belemmering vormt voor het "recht om waardig te sterven", nog afgezien van het ontbreken van wetgeving op dit gebied. Indien het Parlement euthanasie bij wet wil regelen, zal het dit nieuwe aspect nu in de wet moeten opnemen.

Van de 9 rechters in het Hof waren 3 rechters het niet eens met de uitspraak. De voornaamste reden die zij aanvoeren is dat het Hof, door de voorwaarde inzake het levenseinde te schrappen, terugkomt op iets waarover het reeds eerder heeft geoordeeld, en de omstandigheden niet toelaten een dergelijke stap te zetten.  Voor rechter Cristina Pardo, vice-president van het Hof, bewijst de uitspraak niet dat zich in de Colombiaanse samenleving een sociale verandering heeft voorgedaan die erop zou wijzen dat de grondwettelijke verklaring dat het leven onschendbaar is, is geëvolueerd. Het Hof heeft zich op geen enkele enquête, geen enkele statistiek of objectieve indicator gebaseerd om deze sociale verandering te bewijzen. Bovendien bewijst het ontbreken van een wet inzake euthanasie dat de normatieve context evenmin is geëvolueerd.

Wat de inhoud van de beslissing betreft, onderstreept magistraat Pardo de tegenstrijdigheid tussen enerzijds de promotie, in het arrest, van de autonomie als grondslag van het "recht om waardig te sterven", en anderzijds de instemming met euthanasie - de meest extreme en onomkeerbare beslissing die mogelijk is - die wordt gegeven in omstandigheden die per definitie de uitoefening van de vrije wilsbeschikking bemoeilijken (verzwakking, lijden, kwetsbaarheid, enz.). Ze herinnert eraan dat bij euthanasie "het directe doel van levensbeëindiging niet los kan worden gezien van het objectief om een levende persoon te elimineren;  het is een handeling die gericht is op het verwijderen van een waardig subject, dat wil zeggen een aantasting van de waardigheid".

In Colombia is palliatieve zorg lang niet toegankelijk voor alle patiënten die er behoefte aan hebben.


Vergelijkbare artikelen

Ierland: euthanasie opnieuw verworpen door Parlement

Ierland: euthanasie opnieuw verworpen door Parlement

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

In haar in juli jongstleden gepubliceerd verslag bevestigde de commissie "Justice" van het Ierse Parlement (de Oireachtas) zijn weigering de voorgestelde wetgeving tot depenalisering van euthanasie (assisted dying) in overweging te nemen, waarbij zij insisteerde op het ontbreken van "voldoende wettelijke belemmeringen" in deze materie.

De tekst, die in september 2020 is ingediend en de naam "Dying with Dignity Bill" draagt, geeft aan onder bepaalde voorwaarden het voorschrijven van dodelijke...

Lees meer

"De barmhartige Samaritaan": een brief van het Vaticaan waarin de katholieke doctrine over het levenseinde uitvoerig wordt beschreven

"De barmhartige Samaritaan": een brief van het Vaticaan waarin de katholieke doctrine over het levenseinde uitvoerig wordt beschreven

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

De nieuwe brief van de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer, getiteld "De barmhartige Samaritaan", is nu, volgens het Italiaanse dagblad Avvenire, "de meest volledige en gedetailleerde referentie van de Kerk naar het levenseinde". De brief is gepubliceerd op dinsdag 22 september en is gericht aan de gelovigen, de priesters, de verzorgenden en de gezinnen. Zij herhaalt de veroordeling van alle vormen van euthanasie en geassisteerde zelfdoding, alsook van de therapeutische hardnekkigheid. ...

Lees meer

Spanje: Euthanasiewet binnenkort ongrondwettelijk verklaard?

Spanje: Euthanasiewet binnenkort ongrondwettelijk verklaard?

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

In een eindstemming op 18 maart heeft het Spaanse parlement de "organieke wet inzake de regulering van euthanasie"aangenomen. 

Deze wet voert een uitzondering in op het verbod om het leven van anderen te beëindigen, in het geval dat de patiënt die om euthanasie heeft verzocht, lijdt aan een "ernstige en ongeneeslijke ziekte" of een "ernstige, chronische en invaliderende aandoening", die in elk geval "voortdurend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden voor de persoon die lijdt" ...

Lees meer