De British Medical Association neemt "neutraal" standpunt in over euthanasie

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws - Verenigd Koninkrijk

Gepubliceerd op : 10/11/2021

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek

Hoewel euthanasie in het Verenigd Koninkrijk niet is toegestaan, heeft de British Medical Association (BMA) op 14 september haar standpunt over euthanasie gewijzigd: de vereniging die sinds 2006 uitdrukkelijk tegen euthanasie gekant is, neemt nu een "neutraal standpunt" in over "hulp bij sterven" (noot van de redactie: euthanasie en hulp bij zelfdoding), "met inbegrip van medische hulp bij sterven" (NVDR: euthanasie en hulp bij zelfdoding door een arts). Dit is een belangrijke verschuiving voor deze beroepsvereniging waartoe bijna tweederde van de praktiserende artsen in het VK behoort. Er zij op gewezen dat het “neutraal standpunt” geldt voor euthanasie en op door een arts geassisteerde zelfdoding, zonder enige voorwaarde over de toestand van de patiënt.

 

Een enquête als basis voor deze verandering

De BMA wenst met dit gewijzigde standpunt tegemoet te komen aan "de diversiteit van de meningen die naar voren zijn gekomen in de bevraging onder haar leden". Die enquête werd in oktober 2020 gehouden. Uit de resultaten van de enquête bleek dat een relatieve meerderheid van de ondervraagde artsen voorstander was van hulp bij zelfdoding (40%-33%), terwijl een andere relatieve meerderheid zich uitsprak tegen euthanasie (40%-30%). Ook waren degenen die het meest voor een wetswijziging waren, het minst betrokken bij de behandeling van patiënten, met name studenten geneeskunde en gepensioneerde artsen. De specialisten die het meest betrokken waren bij de zorg rond het levenseinde, zoals artsen in de palliatieve zorg, geriaters, huisartsen en specialisten op het gebied van de ademhaling, waren in overweldigende meerderheid tegen hulp bij zelfdoding en euthanasie.* Het “neutrale standpunt” van de BMA is dan ook een erg simplistische samenvatting van deze resultaten.

Van de 600 leden van het Representatief Bureau van de BMA hebben slechts 302 voor de neutraliteitsmotie hebben gestemd. Die werd met een kleine meerderheid van slechts 4 stemmen aangenomen: 149 voor, 145 tegen en 8 onthoudingen.

 

Kan een medische organisatie "neutraal" zijn inzake euthanasie?

"Neutraal zijn betekent dat de BMA een wetswijziging zal steunen noch tegenwerken", aldus de British Medical Association op haar website. Toch noemt de BMA noemt al enkele voorwaarden waaraan een gelegaliseerde euthanasie zou moeten voldoen: patiënten moeten meerderjarig zijn, in staat zijn beslissingen te nemen, een vrijwillig verzoek hebben ingediend en lijden aan een terminale ziekte of een ernstige lichamelijke ziekte die ondraaglijk en ongeneeslijk lijden veroorzaakt.

De reacties van organisaties die campagne voeren voor de legalisering van euthanasie doen evenzeer twijfel rijzen over het werkelijk "neutrale" karakter van het standpunt van de BMA. Volgens Trevor Moore, voorzitter van My Death, My Decision, is dit besluit een historische stap in de campagne om "stervenshulp" (sic) te legaliseren en maakt het de weg vrij voor een wetswijziging.

Kan een medische organisatie, die geacht wordt kwaliteitsgeneeskunde na te streven, wel weigeren om zich uit te spreken of de medische praktijk wel verenigbaar is met het teweegbrengen van de dood van een patiënt of het vergemakkelijken ervan? De Britse gedragscode, die voor alle artsen in het Verenigd Koninkrijk geldt, begint met de woorden: "Patiënten moeten hun leven en gezondheid aan hun arts kunnen toevertrouwen. Om dat vertrouwen te rechtvaardigen, moet je respect hebben voor het menselijk leven”.

Professor IIora Finlay, deskundige in de palliatieve zorg en voormalig voorzitster van de BMA, herinnerde er kort voor de stemming aan dat juist een neutraal standpunt voorafging aan de legalisering van euthanasie in Canada, en dat dit standpunt suggereerde dat er geen bezwaar meer zou bestaan tegen het toedienen of voorschrijven van stoffen die dodelijk zijn voor de patiënt.

Volgens Dr. Gordon MacDonald, voorzitter van de Britse vereniging Care Not Killing, volstaat de huidige wetgeving om de meest kwetsbaren te beschermen en moet het land zijn aandacht opnieuw richten op een betere verstrekking van palliatieve zorg aan degenen die dat nodig hebben.

Een wetsvoorstel om euthanasie en hulp bij zelfdoding te legaliseren wordt momenteel besproken in het Britse parlement, en een soortgelijk voorstel is ingediend in het Schotse parlement in juni 2021.

 

* Hetzelfde gold voor de raadpleging die werd georganiseerd door het Britse Royal College of Physicians, dat in 2019 eveneens een neutraal standpunt over euthanasie en hulp bij zelfdoding had ingenomen.


Vergelijkbare artikelen

Canada: als er niets verandert, wordt euthanasie al in 2023 opengesteld voor geesteszieken

Canada: als er niets verandert, wordt euthanasie al in 2023 opengesteld voor geesteszieken

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Sinds 2016 streeft Canada op doortastende wijze naar uitbreiding van de toegang tot euthanasie voor zijn burgers. Tenzij de wetgeving wordt gewijzigd, zal euthanasie (die er "medische hulp bij sterven" genoemd wordt) vanaf maart 2023 mogelijk zijn wanneer een psychische stoornis het enige medische probleem is waarop de patiënt zich beroept. Volgens de wet, die al in 2021 was uitgebreid tot personen die niet aan het einde van hun leven zijn en tot gehandicapten, is...

Lees meer

Nieuw-Zeeland: decriminalisering van euthanasie bevestigd door een referendum

Nieuw-Zeeland: decriminalisering van euthanasie bevestigd door een referendum

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Ter gelegenheid van de verkiezingen van 17 oktober is de Nieuw-Zeelanders gevraagd te stemmen over de inwerkingtreding van de euthanasiewet die een jaar eerder door het parlement is aangenomen. Deze decriminalisering van euthanasie heeft 65% van de stemmen gekregen, zoals blijkt uit de op 6 november gepubliceerde eindresultaten.

De End of Life Choice Act wordt van kracht op 6 november 2021. De concrete uitvoering ervan zal worden vastgesteld door de daartoe door de minister van...

Lees meer

Spanje: Euthanasiewet binnenkort ongrondwettelijk verklaard?

Spanje: Euthanasiewet binnenkort ongrondwettelijk verklaard?

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

In een eindstemming op 18 maart heeft het Spaanse parlement de "organieke wet inzake de regulering van euthanasie"aangenomen. 

Deze wet voert een uitzondering in op het verbod om het leven van anderen te beëindigen, in het geval dat de patiënt die om euthanasie heeft verzocht, lijdt aan een "ernstige en ongeneeslijke ziekte" of een "ernstige, chronische en invaliderende aandoening", die in elk geval "voortdurend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden voor de persoon die lijdt" ...

Lees meer