Seksualiteit en abortus: verslag-Matic aangenomen door het Europees Parlement

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Abortus

Nieuws

Gepubliceerd op : 01/07/2021

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek

Op donderdag 24 juni heeft het Europees Parlement in plenaire vergadering te Brussel (378 stemmen "voor"; 255 "tegen"; 42 onthoudingen) de resolutie en het verslag "over de situatie met betrekking tot de gezondheid, seksuele en voortplantingsrechten in de Unie, in de context van de gezondheid van vrouwen" aangenomen.

Deze controversiële resolutie, die is ingediend door het Kroatische parlementslid Predrag Fred Matić, behandelt met name de kwestie van abortus in ongenuanceerde bewoordingen en vraagt om "veilige en legale toegang tot abortus op basis van de gezondheid en de rechten van de vrouwen", terwijl de andere dimensies van zwangerschap en moederschap, zowel vanuit het oogpunt van de ontwikkeling van het ongeboren kind als de ondersteuning van het ouderschap, over het hoofd worden gezien.

Meer in het algemeen roept de resolutie de lidstaten van de Europese Unie (EU) op om via de uitdrukking "seksuele en voortplantingsrechten" de toegang van burgers, en met name de vrouwen, te waarborgen tot: "alomvattende seksuele opvoeding; moderne contraceptiemethoden; bevalling, zorg tijdens pre- en postnatale periode; verloskundige zorg; zorg voor pasgeborenen; diensten die veilige en legale abortussen mogelijk maken; preventie en behandeling van HIV-infectie en andere soa's; diensten voor het opsporen, voorkomen en behandelen van seksueel en op gender gebaseerd geweld; behandeling van reproductieve kanker; en  gezondheidsdiensten"voor hulp bij de voortplanting.

Hoewel niet bindend, is de inhoud van de resolutie niettemin in strijd met het Europees recht, zowel vanuit het oogpunt van de aan de EU toegekende bevoegdheden als vanuit het oogpunt van de eerbiediging van de grondrechten.

De bevoegdheden van de EU bestrijken niet de inzet van de abortus, die tot de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten behoort. Evenzo staat de ondersteunende bevoegdheid van de EU op het gebied van de gezondheid het Europees Parlement niet toe zich uit te spreken over de richting van het nationaal beleid inzake seksualiteit, voortplanting of, a fortiori, abortus. De resolutie gaat derhalve verder dan het mandaat van de EU in deze zaak.

De resolutie doet ook ernstige vragen rijzen over de verenigbaarheid ervan met het Europees kader voor de grondrechten. Dit geldt met name voor het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaar, dat wordt erkend in artikel 10, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de EU. De resolutie is van mening dat het gewetensbezwaar, waarop "gezondheidswerkers op grond van hun persoonlijke overtuiging afzien van het uitvoeren van abortussen (...) de vrouwen het recht op gezondheid en medische procedures ontzeggen". Een dergelijke opvatting wijkt sterk af van de wijze waarop dit recht in de Europese wetgeving inzake mensenrechten wordt uitgelegd en zou reële moeilijkheden opleveren vanuit het oogpunt van de eerbiediging van de gewetensvrijheid van de betrokken zorgverstrekkers.

Twee alternatieve voorstellen, van respectievelijk de Europese Volkspartij (EVP) en de Conservatieve en Hervormingsgroep (ECR), hebben in het Parlement geen meerderheid gekregen. Het EVP-voorstel bevatte aanbevelingen over de gezondheid van vrouwen in verband met moederschap en voortplanting, het waarborgen van passende ondersteuning van het moederschap en het voorkomen van onvruchtbaarheid. In het voorstel van de ECR-Fractie wordt herinnerd aan de autonomie van de lidstaten met betrekking tot abortus, gezondheid  en seksuele opvoeding. Beide teksten benadrukten de legitieme bescherming van het gewetensbezwaar van zorgverleners in deze aangelegenheden.


Vergelijkbare artikelen

Frankrijk: een wetsvoorstel om van abortus een "zorghandeling te maken zoals elke andere"

Frankrijk: een wetsvoorstel om van abortus een "zorghandeling te maken zoals elke andere"

- Abortus

"Het is een daad van zorg als elke andere en verdient als zodanig dezelfde behandeling." Dit waren de woorden van het Franse parlementslid Albane Gaillot over abortus, juist voordat de Commissie sociale zaken op donderdag 8 oktober 2020 een wetsvoorstel "ter versterking van het recht op abortus" aannam. Daarom wordt in de tekst de specifieke gewetensclausule geschrapt waar zorgverleners die niet aan een abortus willen deelnemen recht op hebben. Het voorstel is afkomstig van een parlementaire...

Lees meer

Abortustermijn van 12 naar 14 weken in Frankrijk: schadelijke gevolgen voor vrouwen en artsen

Abortustermijn van 12 naar 14 weken in Frankrijk: schadelijke gevolgen voor vrouwen en artsen

- Abortus

Op 23 februari 2022 nam de Franse Assemblée Nationale een wet aan die de termijn voor abortus verlengt van 12 naar 14 weken. Op deze wet was heel wat kritiek, zowel van voorstanders van abortuspreventie als van voorstanders van abortus. Deze kritiek berust op twee argumenten: enerzijds is de verlenging gebaseerd op de foute gedachte dat de huidige termijn de toegang tot abortus op oneerlijke wijze zou beperken; anderzijds dat een termijnverlenging geen oog heeft voor de ernstige gevolgen van ...

Lees meer

NIEUW Expert Flash : Waarom abortus geen medische handeling is

NIEUW Expert Flash : Waarom abortus geen medische handeling is

- Abortus

Abortus wordt soms een 'medische handeling' genoemd omdat de praktijk bij wet aan een arts wordt toevertrouwd. Het is echter noodzakelijk om de aard van een handeling te onderzoeken om te concluderen of deze al dan niet een medische handeling is, onder meer bepaald door het doel ervan, en niet alleen door de hoedanigheid van de persoon die de handeling stelt.

Lees hier verder het nieuw Expert Flash van EIB.

Lees meer