Alle wetteksten (België)

 Verwijder filter "België"

België Euthanasie: wat staat er in de laatste wetsvoorstellen?

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 3 min.

Het wetsvoorstel aangenomen door de Senaat: 12/12/2013 5-2170-5 ///////////////////////////////////////////////////// De vorige AMENDEMENTEN 5 - 2170/2 6 NOVEMBRE 2013 =========================================== 5 - 2170/1 (26/06/2013) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te...

Lees meer 

België KB tussenkomst RIZIV / aanvraag euthanasie

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 47 min.

7 MAART 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend voor het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseinde 

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet wegnemen en transplanteren van organen

Auteur / Bron : Senaat Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 19 min.

Wet wegnemen en transplanteren van organen

3 JULI 2012. - Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wetvoorstellen -euthanasie

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 1 min.

Wetvoorstellen -euthanasie

Doc 53 0498/001 van 28/10/2010 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (ingediend door mevrouw Myriam Vanlerberghe, de heer Renaat Landuyt en mevrouw Maya Detiège) Dit voorstel strekt ertoe de beperkingen weg te werken welke dementerenden of personen die blijvend onbewust zijn ten gevolge van onomkeerbaar ernstig aangetaste hersenfuncties, ondervinden om een euthanasievraag te stellen. Voortaan krijgen zij de ...

Lees meer 

België KB banken lichaamsmateriaal/navelstrengbloed

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 4 min.

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN   7 NOVEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de intermediaire structuren moeten voldoen bij het verkrijgen en bewaren van navelstrengbloed

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet inzake experimenten op de menselijke persoon

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 103 min.

(...) Alle experimenten, ook proeven inzake het bestuderen van bio-disponibiliteit en bio-equivalentie, worden ontworpen, toegepast en bekendgemaakt conform de  kwaliteitsvereisten in ethische en wetenschappelijke domeinen, die internationaal zijn erkend en die moeten worden gerespecteerd tijdens de planning, de toepassing, de registratie en de bekendmaking van de experimenten, en meer bepaald van proeven.

 PDF-bestand  Lees meer 

België KB palliatieve zorgen / pensioen der zelfstandigen

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 3 min.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 37bis ingevoegd, luidende : « Art. 37bis. Wordt gelijkgesteld met een periode van bezigheid de periode van tijdelijke onderbreking van de zelfstandige bezigheid in het geval van ernstige ziekte van het kind overeenkomstig de voorwaarden van artikel 50, § 2 van het koninklijk besluit van 19 december 1967. De zelfstandige kan slechts eenmaal deze maatregel genieten voor hetzelfde kind. De gelijkgestelde periode is het kwartaal dat volgt op het k...

 PDF-bestand  Lees meer 

België KB palliatieve zorgen / toekenning voor zelfstandigen

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 6 min.

22 JANUARI 2010. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die tijdelijk zijn activiteit stopzet om palliatieve zorgen te geven aan een kind of aan zijn partner (B.S. 05/02/2010) (…)   Art. 2. De zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdens minstens vier opeenvolgende weken tijdelijk stopzet om palliatieve zorgen te geven aan zijn kind of aan zijn partner kan aanspraak maken op een forfaitaire uitkering zoals gedefinieerd in artikel 6 va...

 PDF-bestand  Lees meer 

België KB menselijk lichaamsmateriaal / kwaliteit / banken

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 41 min.

KB menselijk lichaamsmateriaal / kwaliteit  / banken

28 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de productie-instellingen moeten voldoen. (B.S. 23/10/2009)

 PDF-bestand  Lees meer 

België KB vastelling / banken / menselijk lichaamsmateriaal

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 16 min.

28 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te wordenerkend. (B.S. 23/10/2009)  

 PDF-bestand  Lees meer