Jaarrapportage 2010 van de Wet afbreking zwangerschap

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Zonder thematisch

Verslagen en meningen - Nederland

Gepubliceerd op : 20/12/2011

In 2010 werden in Nederland ruim 32.000 abortussen verricht. Dit blijkt uit de Jaarrapportage 2010 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Op grond van de Wet Afbreking Zwangerschap rapporteert de inspectie jaarlijks de gegevens over alle abortussen (inclusief de zogeheten overtijdbehandelingen) die in het voorafgaande jaar in Nederland zijn uitgevoerd.

In 2010 is één van de abortusklinieken in Den Haag na faillissement gesloten. Ook in Amsterdam werd  een kliniek gesloten in 2010.  De beschikbare gegevens voor 2010 zijn daarom niet compleet, maar op de belangrijkste onderdelen kunnen onderbouwde schattingen worden gemaakt.

Op 31 december 2010 waren er 16 abortusklinieken en 92 ziekenhuizen met een WAZ-vergunning. De cijfers in deze rapportage laten zien dat het aantal abortussen in 2010 lager was dan in de voorgaande jaren. Evenals in voorgaande jaren vond meer dan de helft (circa 56 procent) van de abortussen plaats in de eerste zeven weken van de zwangerschap. Circa 17 procent was een tweede trimesterabortus (meer dan 13 weken zwangerschap).

Het aantal abortussen per 1000 in Nederland wonende vrouwen in de leeftijdsgroep 15-44 jaar was in 2010 8,7. Nederland behoort daarmee wereldwijd tot de landen met een van de laagste abortuscijfers.


 

  • abortus
  • avortement
  • données chiffrées
  • Nederland
  • Pays-Bas

Vergelijkbare artikelen

Verslag evaluatiecommissie / abortus 2012

Verslag evaluatiecommissie / abortus 2012

- Begin van het leven

Aan het Parlement wordt het twaalfde tweejaarlijks verslag van de Nationale Evaluatiecommissie, opgericht bij wet van 13 augustus 1990, overgemaakt. De Commissie is belast met de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek.

Dit verslag heeft betrekking op de aangiften van de zwangerschapsafbrekingen die haar werden overgemaakt voor...

Lees meer

Verslag evaluatiecommissie / abortus 2010

- Begin van het leven

Dit verslag, het vierde dat door de evaluatiecommissie in haar huidige samenstelling krachtens het koninklijk besluit van 29 november 2002, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2003, verzorgd wordt, is zoals de vorige ingedeeld in verschillende delen.

Cijfers voor de jaren 2008 en 2009

Lees meer

Verslag evaluatiecommissie / abortus 2006

- Begin van het leven

Dit verslag, het tweede dat door de evaluatiecommissie in haar huidige samenstelling krachtens het koninklijk besluit van 29 november 2002, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2003, verzorgd wordt, is zoals de vorige ingedeeld in drie delen.

Het eerste bevat slechts cijfergegevens. Dit verslag bestaat uit twee onderdelen : het eerste geeft de beschrijving van de zogenoemde "bruto" sociaal-demografische, psycho-sociale en medische gegevens. Het tweede stelt de onderlinge...

Lees meer