Jaarrapportage 2018 van de Wet afbreking zwangerschap

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Verslagen en meningen Temps de lecture : 27 min.

 Afdrukken

De jaarrapportage 2018 van de Wet afbreking zwangerschap, zoals opgesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Daarnaast informeer ik u met deze brief over de stand van zaken van de twee actielijnen die ik heb ingezet om het aantal herhaalde zwangerschapsafbrekingen terug te dringen, te weten: 1) het wegnemen van (financiële) belemmeringen voor langdurige anticonceptie voor vrouwen die een risico lopen op een herhaalde onbedoelde zwangerschap en 2) het versterken van de rol van de huisarts, zowel in het voortraject als tijdens de nazorg na een zwangerschapsafbreking.
De IGJ brengt haar rapportage jaarlijks uit op basis van de gegevens die de ziekenhuizen en klinieken met een vergunning onder de Wet afbreking zwangerschap wettelijk verplicht zijn aan te leveren. De inspectie geeft de aangeleverde cijfers weer en signaleert voor zo ver mogelijk trends die uit de registratie opgemaakt kunnen worden.
In 2018 werden in totaal 31.002 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, waarvan 27.620 bij vrouwen die in Nederland wonen. Er is, net als in 2017, sprake van een lichte stijging van het aantal zwangerschapsafbrekingen, namelijk 479 meer dan in 2017. Er is op basis van de aan de IGJ aangeleverde gegevens geen verklaring te geven voor deze stijging.
Omdat het geboortecijfer in 2018 lager was dan in 2017, en het aantal zwangerschapsafbrekingen hoger, is de abortusratio (aantal afbrekingen per 1000 levendgeborenen) gestegen tot 164 (t.o.v.159 in 2017). Ook het abortuscijfer (het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1000 in Nederland wonende vrouwen van 15 tot 45 jaar) steeg in 2018 met 0.2 punten tot 8,8. Wereldwijd behoort dit echter nog steeds tot de laagste cijfers.

Temps de lecture : 26 min. Downloaden