Alle wetteksten (Nederland)

 Verwijder filter "Nederland"

Wet van 20 juni 2002, houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's (Embryowet) Laatste bijwerking : 26 mei 2020 Officiële website van de Nederlandse Overheid 

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 17 min.

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2015, kenmerk 885614-145412-PG, houdende instelling van een commissie voor de beoordeling van gemelde gevallen van late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen)

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Planningsbesluit in-vitrofertilisatie

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 4 min.

Gelet op artikel 5 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen; Gezien de rapporten van de Gezondheidsraad van 19 juni 1996 (Deeladvies inzake ICSI, intracytoplasmatische sperma-injectie) en van 10 februari 1997 (advies inzake het planningsbesluit IVF, in-vitrofertilisatie) en van het College voor ziekenhuisvoorzieningen (uitvoeringstoets van 15 december 1998); Besluit: Artikel 1 De omvang van de behoefte aan in-vitrofertilisatie en de wijze waarop in die behoefte zal worden voorzien...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 7 min.

Wet van 6 februari 2003, houdende regels inzake de  veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal)   (...) Artikel 3 Het is verboden weefsels, cellen, bestanddelen van een embryo, foetale weefsels in de zin van de Wet foetaal weefsel, alsmede uit weefsel of cellen of uit bestanddelen van een embryo dan wel uit foetaal weefsel in kweek gebrachte cellen, die bij het verkrijgen uitsluitend ...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Wet op de orgaandonatie

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 15 min.

2.Degene die het orgaan zal verwijderen, draagt ervoor zorg dat de donor op duidelijke wijze mondeling en schriftelijk en desgewenst met behulp van audio-visuele middelen, wordt geïnformeerd over de aard en het doel van de verwijdering en de te verwachten gevolgen en risico's voor diens gezondheid en overige leefomstandigheden. Tevens vergewist hij zich ervan dat de donor de toestemming vrijelijk en in het besef van de gevolgen heeft verleend en op de hoogte is van het bepaalde in deze wet ...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Wet / afbreken van zwangerschap

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 9 min.

Wet van 1 mei 1981, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap   (...) Artikel 3 1.Een zwangerschap wordt niet eerder afgebroken dan op de zesde dag nadat de vrouw de arts heeft bezocht en daarbij haar voornemen met hem heeft besproken. 2.Indien een arts bij wie de vrouw onder regelmatige medische behandeling staat, dan wel als medisch specialist of in de woonplaats van de vrouw als huisarts werkzaam is, haar, onder mededeling van zijn bevindingen, heeft verwezen ...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Wet levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 9 min.

a. Onze Ministers: de Ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; b. hulp bij zelfdoding: het opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam zijn of hem de middelen daartoe verschaffen als bedoeld in artikel 294, tweede lid, tweede volzin, Wetboek van Strafrecht; c. de arts: de arts die volgens de melding levensbeëindiging op verzoek heeft toegepast of hulp bij zelfdoding heeft verleend; d. de consulent: de arts die is geraadpleegd over het voornemen van een arts om ...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Regeling preïmplantatie genetische diagnostiek

Auteur / Bron : Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gepubliceerd op : Wetteksten Temps de lecture : 11 min.

PGD wordt uitgevoerd met in achtneming van het onderstaande beslissingskader. Dit beslissingskader is gebaseerd op het kabinetsstandpunt preïmplantatie genetische diagnostiek van 2008 (Kamerstukken II 2007/08, 29 323 nr. 46). Het is tot stand gekomen onder meer dankzij adviezen van ter zake deskundigen. Naast dit beslissingskader moet de richtlijn PGD, die op dit moment door beroepsgroepen (VKGN en NVOG) wordt voorbereid, worden toegepast. Hetzelfde geldt voor een richtlijn voor transport-PGD. 

 PDF-bestand  Lees meer