Charter van het EIB

Gepubliceerd op : Categorie : Over EIB

 Afdrukken

Het Europees Instituut voor Bio-ethiek (EIB) is een privé-initiatief van een groep personen (artsen, juristen, wetenschappers…) die aandacht hebben voor de vooruitgang van de geneeskunde en de biologie, die de mens een ongeziene macht verleent over het menselijk leven. Omdat zij gevoelig zijn voor de verwachtingen en beloftes, maar ook de risico's op ontsporing die de huidige biomedische praktijk in zich draagt, hebben zij een structuur gecreëerd die gericht is op het bieden van betrouwbare informatie en het aanzetten tot reflectie over de invloed en reikwijdte van deze praktijk. Het EIB stelt zich tot doel bij te dragen tot de ontwikkeling van een bio-ethiek, die de menselijke persoon respecteert en promoot, vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood.

Kritisch en waakzaam toezien

Het EIB gelooft in de vooruitgang, maar niet in een bepaalde « ideologie van de vooruitgang » die de neiging vertoont genoegen te nemen met voldongen feiten of verleidelijke perspectieven. Het wil kritisch en waakzaam toezien op de nieuwe ontwikkelingen van wetenschap en techniek —meer bepaald  op het vlak van  de biomedische wetenschappen— en op de desbetreffende  wetgeving.

Het EIB is onafhankelijk van elke partij of groepering van politieke of religieuze aard. Het is niet confessioneel en onderschrijft het principe van de scheiding tussen Kerk en Staat, met respect en aandacht voor ieders religieuze tradities. Het EIB wenst zijn gedachtegoed te ontwikkelen en uit te drukken volgens de normen van de gangbare rationaliteit, met bijzondere aandacht voor het staven van zijn stellingen om aldus een openbare en geargumenteerde dialoog te bevorderen.

Sensibiliseren van burgers en politici

Het EIB wil het grote publiek en de politici informeren, sensibiliseren en nieuwe inzichten aanreiken over de uitdagingen die de ontwikkelingen van de bio-ethiek met zich mee brengen alsook van aanverwante maatschappelijke vraagstukken (in het bijzonder i.v.m. opvoeding en familie). Het streeft zijn doelstellingen na door op regelmatige tijdstippen studiedagen (colloquia, seminaries, conferenties, debatten en permanente vorming) in te richten of gerichte acties (persconferenties, petities…) te ondernemen.

Samenwerking promoten

Het IEB wenst eveneens de uitwisseling en samenwerking te bevorderen tussen organisaties, centra en personen te bevorderen die zijn benadering van bio-ethische problemen onderschrijven. Het wil een trefpunt zijn voor vorsers uit de Europese landen, die informatie zoeken over mogelijke subsidiëring en studiebeurzen.

Bewust van het toenemende belang van de Europese en internationale instellingen in al deze debatten, heeft het EIB ervoor geopteerd zijn zetel in Brussel te vestigen. Deze aanwezigheid in de Europese hoofdstad is een troef voor een dynamische netwerking.

Het EIB omvat een wetenschappelijk comité met vertegenwoordigers van verschillende binnenlandse en buitenlandse universiteiten.

Het EIB werd te Brussel opgericht in november 2001, als vereniging zonder winstoogmerk (vzw).