Arrest Gross t. Zwitserland / Aanvraag euthanasie

Published on : Thematic : End of life / Unclassified Case-law texts Temps de lecture : 34 min.

 Print

Gross c. Zwitserland – Arrest van 14 mei 2013, Verzoek n° 67810/10

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 14 mei 2013 een arrest geveld in de zaak Gross tegen Zwitserland.

Mevrouw Gross, geboren in 1931, had meermaals het verlangen om uit het leven te stappen geuit, daar zij zich niet meer in staat voelde om verder te leven in het vooruitzicht van de progressieve achteruitgang van haar fysieke en mentale vaardigheden. Artsen hebben echter verscheidene malen geweigerd om haar de letale dosis aan pentorbital voor te schrijven, stellende dat mevrouw Gross aan geen enkele ziekte leed en dat het verlenen van een dergelijk voorschrift strijdig zou zijn met de deontologische regels van de geneeskunde. De gegrondheid van deze weigering werd door de Zwitserse rechtbanken bevestigd, met name door een beslissing van het Zwitsers Hooggerechtshof, dat oordeelde dat de Staat niet gehouden is om de toegang tot een letale dosis aan medicamenten te waarborgen.

Voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voerde mevrouw Gross voornamelijk aan dat deze weigering van de Zwitserse autoriteiten, waardoor zij in wezen niet zelf kon beslissen wanneer en hoe zij zou sterven, strijdig zou zijn met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zijnde het recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven.

Het Hof geeft mevrouw Gross deels gelijk, en oordeelt aldus dat voornoemd artikel geschonden werd door de Zwitserse autoriteiten, in die zin dat de Zwitserse wetgeving, dewelke voorziet dat een letale dosis aan medicamenten kan worden afgeleverd op medisch voorschrift, niet duidelijk genoeg de voorwaarden en de omvang van dit recht beschrijft. Volgens het Hof gaan geneesheren, net omwille van deze onduidelijkheid en onvolledigheid van de wetgeving, niet over tot het voorschrijven van de bewuste medicamenten, en heeft deze situatie aanzienlijk doorgewogen op de gemoedsrust van mevrouw Gross.

Er wordt evenwel door het Hof aangegeven dat het in wezen niet aan het Hof toekomt om te oordelen of de aanvraag tot medicatie van mevrouw Gross gerechtvaardigd was en ingewilligd diende te worden, maar dat het aan de Zwitserse autoriteiten zelf toekomt om duidelijke en volledige richtlijnen met betrekking tot dergelijke gevallen uit te schrijven.

  • euthanasia

Temps de lecture : 33 min. Download