KB vastelling / banken / menselijk lichaamsmateriaal

 Afdrukken

Thema : Rechten en vrijheden / Zonder thematisch

Wetteksten - België België

Gepubliceerd op : 02/09/2009

28 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te wordenerkend. (B.S. 23/10/2009)

 

  • orgaandonatie
  • embryo
  • transplantatie
  • Bescherming van persoonsgegevens
  • weefsels

Vergelijkbare artikelen

Wet op de orgaandonatie

- Rechten en vrijheden

Wet van 24 mei 1996, houdende regelen omtrent het ter beschikking stellen van organen

 (...)
Artikel 2
Toestemming voor het verwijderen van een orgaan, verleend met het oogmerk daarvoor een vergoeding te ontvangen die meer bedraagt dan de kosten, daaronder begrepen gederfde inkomsten, die een rechtstreeks gevolg zijn van het verwijderen van het orgaan, is nietig. 

Hoofdstuk 2. Ter beschikking stellen van organen bij leven

Artikel 3
1.Een meerderjarige die in staat is tot een redelijke w...

Lees meer

Wet onderzoek embryon in vitro

- Biomedisch onderzoek

11 MEI 2003. - Wet betreffende het onderzoek op embryo's in vitro

Lees meer

Embryo wet Nederland

- Biomedisch onderzoek

(...) 

Artikel 3 

1. Wetenschappelijk onderzoek met embryo's, daaronder begrepen wetenschappelijk onderzoek met geslachtscellen waarbij embryo's tot stand worden gebracht, wordt verricht overeenkomstig een daartoe opgesteld onderzoeksprotocol dat een volledige beschrijving van het voorgenomen onderzoek bevat. 

2. Het onderzoek is slechts toegestaan, indien over het onderzoeksprotocol een positief oordeel is verkregen van de centrale commissie. 

Artikel 4

 1. De centrale commissie brengt j...

Lees meer