Wet betreffende de palliatieve zorg

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Zonder thematisch

Wetteksten - België België

Gepubliceerd op : 14/06/2002

Auteur / Bron : Belgie

14 juni 2002 - Wet betreffende de palliatieve zorg - Tekst van de wet


Vergelijkbare artikelen

KB palliatieve zorgen / toekenning voor zelfstandigen

- Einde van het leven

22 JANUARI 2010. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die tijdelijk zijn activiteit stopzet om palliatieve zorgen te geven aan een kind of aan zijn partner (B.S. 05/02/2010)

(...)
 

Art. 2. De zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdens minstens vier opeenvolgende weken tijdelijk stopzet om palliatieve zorgen te geven aan zijn kind of aan zijn partner kan aanspraak maken op een forfaitaire uitkering zoals gedefinieerd in artikel 6 ...

Lees meer

KB palliatieve zorgen / pensioen der zelfstandigen

- Einde van het leven

21 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, tot invoering van een gelijkstelling in geval van ernstige aandoening van een kind en in geval van palliatieve zorgen gegeven aan een kind of aan zijn partner (B.S. 2010/03/03)
 

(...)

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 37bis ingevoegd, luidende : « Art. 37bis. Wordt gelijkgesteld met een p...

Lees meer

Wet betreffende de euthanasie

- Einde van het leven

28 MEI 2002 - Wet betreffende de euthanasie

(...)

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt onder euthanasie verstaan het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek. 

Art. 3. § 1. De arts die euthanasie toepast, pleegt geen misdrijf wanneer hij er zich van verzekerd heeft dat :

- de patiënt een meerderjarige of een ontvoogde minderjarige is die handelingsbekwaam en bewust is op het ogenblik van zijn verzoek;

- het verzoek vrijwillig, ov...

Lees meer