Embryo wet Nederland

 Afdrukken

Thema : Biomedisch onderzoek / Zonder thematisch

Wetteksten - Nederland Nederland

Gepubliceerd op : 20/01/2011

(...) 

Artikel 3 

1. Wetenschappelijk onderzoek met embryo's, daaronder begrepen wetenschappelijk onderzoek met geslachtscellen waarbij embryo's tot stand worden gebracht, wordt verricht overeenkomstig een daartoe opgesteld onderzoeksprotocol dat een volledige beschrijving van het voorgenomen onderzoek bevat. 

2. Het onderzoek is slechts toegestaan, indien over het onderzoeksprotocol een positief oordeel is verkregen van de centrale commissie. 

Artikel 4

 1. De centrale commissie brengt jaarlijks aan Onze Minister verslag uit over de toepassing van deze wet, waarbij met name aandacht wordt besteed aan nieuwe ontwikkelingen betreffende handelingen met geslachtscellen en embryo's. 

2. Onze Minister zendt dit verslag aan de beide kamers der Staten-Generaal en geeft daarbij zijn opvatting over de door de centrale commissie gesignaleerde nieuwe ontwikkelingen. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de wijze waarop Onze Minister de in het tweede lid bedoelde opvatting voorbereidt. Staatsblad 2002 338 2 

Paragraaf 2. Regels betreffende de zeggenschap over geslachtscellen en embryo's.
(...)
Paragraaf 3. Regels betreffende wetenschappelijk onderzoek met embryo's buiten het menselijk lichaam waarmee geen zwangerschap tot stand wordt gebracht. 
(...)
Paragraaf 4. Regels betreffende wetenschappelijk onderzoek met embryo's buiten het menselijk lichaam waarmee wordt beoogd een zwangerschap tot stand te brengen.
(...)
Paragraaf 5. Regels betreffende wetenschappelijk onderzoek met foetussen.
(...)
Paragraaf 6. Verboden handelingen met geslachtscellen en embryo's.
(...)

  • geslachtscellen
  • wetenschappelijk onderzoek
  • embryo
  • FIV

Vergelijkbare artikelen

Wet onderzoek embryon in vitro

- Biomedisch onderzoek

11 MEI 2003. - Wet betreffende het onderzoek op embryo's in vitro

Lees meer

Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal

- Biomedisch onderzoek

Wet van 6 februari 2003, houdende regels inzake de  veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal) (...)
Artikel 3

Het is verboden weefsels, cellen, bestanddelen van een embryo, foetale weefsels in de zin van de Wet foetaal weefsel, alsmede uit weefsel of cellen of uit bestanddelen van een embryo dan wel uit foetaal weefsel in kweek gebrachte cellen, die bij het verkrijgen uitsluitend ...

Lees meer

Wet gebruik van menselijk lichaamsmateriaal

- Statuut van het menselijk lichaam

19 december 2008 - Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer