Verlenging van de termijn voor zwangerschapsafbreking tot 4,5 maand: nieuw uitstel van de definitieve stemming over het wetsvoorstel

Auteur / Bron : L. Vanbellingen Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 4 min.

 Afdrukken

De definitieve stemming over het wetsvoorstel in de Kamer is, alhoewel aangekondigd, uitgesteld nadat opnieuw advies is gevraagd aan de Raad van State.

Niet minder dan 55 volksvertegenwoordigers achtten dergelijk advies nodig nadat cdH, CD&V en N-VA verschillende aanvullende amendementen indienden.

De amendementen handelen over de afwezigheid in de voorgelegde tekst van welke sanctie ook ingeval de nieuwe voorwaarden niet zijn nageleefd, meer bepaald bij overschrijding van de 18 wekentermijn van de zwangerschap (zie daarover het EIB-dossier: is het voortstel tot strafopheffing van zwangerschapsafbreking werkbaar ?).

Bepaalde volksvertegenwoordigers klaagden de nieuwe adviesaanvraag aan als een ‘dilatoir maneuver' bedoeld om de stemming verder uit te stellen. Uitgerekend deze parlementsleden verzetten zich als sedert de indiening van hun voorstel in oktober 2019 tegen het horen van experten over de door hen voorgestelde aanpassingen.

De aan de gang zijnde federale regeringsonderhandelingen doorkruisen trouwens deze stemming. CD&V-voorzitter Joachim Coens verklaarde daarover dat het aannemen van het wetsvoorstel bij zijn partij als ‘heel moeilijk' over zou komen.

De laatste tijd komt meer en meer verzet tegen het voorstel dat nu voorligt. Zopas heeft een collectief van meer dan 2600 zorgverleners in een open brief een aantal redenen daarvoor aangegeven. Het collectief stelt de gevaren van het voorstel aan de kaak: de verzwaring van de ingreep die het instukkentrekken van de foetus van drie maand noodzakelijk maakt (op 18 weken meet die 20 cm), de afwezigheid van een consensus onder de experten over de termijnverlenging, de opheffing van de informatieverplichtingen over de fysieke en psychologische hulpverlening ,… Bepaalde franstalige parlementsleden (en niet de minste: Michel de Maegd en Minister Marie-Christine Marghem) riepen al op tegen het voorstel te stemmen.

Er is ook grote onzekerheid omtrent de termijn waarbinnen de Raad van State zijn advies over de amendementen dient te geven: de Kamervoorzitter gaf al aan dat hij de spoedbehandeling zou vragen. De behandeling (gevolgd door de eindstemming) zou nog voor het parlementaire verlof dat ingaat op 21 juli kunnen gebeuren.

Voor alle duidelijkheid: de Raad van State heeft al een advies verleend over het wetsvoorstel dat in de Commissie werd behandeld en over enkele amendementen die in maart jl. werden ingediend (zie Expert Flash van 30/06/2020). In dit advies weigerde de Raad echter een analyse ten gronde van het voorstel te maken, meer bepaald omtrent het te vinden evenwicht tussen de belangen van de vrouw en die van het ongeboren kind.


Vergelijkbare artikelen

Argentinië staat abortus zonder uitstel toe in geval van risico's voor de "integrale" gezondheid van de moeder

Argentinië staat abortus zonder uitstel toe in geval van risico's voor de "integrale" gezondheid van de moeder

- Abortus

"Vrouwen en personen met een andere genderidentiteit die in staat zijn om te zwanger te raken, hebben het recht om te beslissen over en toegang te krijgen tot de zwangerschapsafbreking tot en met de 14e week van de zwangerschap." Dit is de formulering van de nieuwe wet op abortus in Argentinië, die op 30 december 2020 door de Senaat is goedgekeurd.

 

Een risico voor de "integrale gezondheid" Na de periode van 14 weken tot de geboorte van de baby is abortus toegestaan in geval van v...

Lees meer

Zal het nieuwe wetsvoorstel dat zwangerschapsafbreking uit de strafwet haalt werkbaar zijn?

Zal het nieuwe wetsvoorstel dat zwangerschapsafbreking uit de strafwet haalt werkbaar zijn?

- Abortus

Het wetsvoorstel inzake zwangerschapsafbreking, dat sinds oktober 2019 in het federale parlement in bespreking is, bevat verschillende bepalingen die bedoeld zijn om abortus uit het strafrecht te halen. Dit voorstel komt op nauwelijks iets meer dan een jaar nadat al een wet over dit onderwerp goedgekeurd werd op 15 oktober 2018. Die wet wordt momenteel aangevochten voor het Grondwettelijk Hof.

Onderhavig Dossier van het Europees Instituut voor Bio-ethiek maakt een stand van zaken over de...

Lees meer

Vrouwen gedwongen tot abortus: een nieuwsfeit dat onvermeld blijft

Vrouwen gedwongen tot abortus: een nieuwsfeit dat onvermeld blijft

- AbortusVolgens een BBC-enquête over reproductieve dwang in maart 2022 is 15% van de Britse vrouwen onder druk gezet om een abortus te laten uitvoeren. Bovendien had 3% van de ondervraagde vrouwen zonder hun medeweten een pil of een andere stof gekregen om een abortus op te wekken.

Een aanzienlijk deel (5%) had te maken gehad met fysiek geweld met de bedoeling een miskraam op te wekken.

Bovendien zei 14% van de ondervraagde vrouwen dat zij tegen hun wil gedwongen waren een...

Lees meer