FR NL EN

Embryo wet Nederland

PDF disponibleImprimerRecommander
[Nederlands] 20/06/2002

(...) 

Artikel 3 

1. Wetenschappelijk onderzoek met embryo’s, daaronder begrepen wetenschappelijk onderzoek met geslachtscellen waarbij embryo’s tot stand worden gebracht, wordt verricht overeenkomstig een daartoe opgesteld onderzoeksprotocol dat een volledige beschrijving van het voorgenomen onderzoek bevat. 

2. Het onderzoek is slechts toegestaan, indien over het onderzoeksprotocol een positief oordeel is verkregen van de centrale commissie. 

Artikel 4

 1. De centrale commissie brengt jaarlijks aan Onze Minister verslag uit over de toepassing van deze wet, waarbij met name aandacht wordt besteed aan nieuwe ontwikkelingen betreffende handelingen met geslachtscellen en embryo’s. 

2. Onze Minister zendt dit verslag aan de beide kamers der Staten-Generaal en geeft daarbij zijn opvatting over de door de centrale commissie gesignaleerde nieuwe ontwikkelingen. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de wijze waarop Onze Minister de in het tweede lid bedoelde opvatting voorbereidt. Staatsblad 2002 338 2 

Paragraaf 2. Regels betreffende de zeggenschap over geslachtscellen en embryo’s.
(...)
Paragraaf 3. Regels betreffende wetenschappelijk onderzoek met embryo’s buiten het menselijk lichaam waarmee geen zwangerschap tot stand wordt gebracht. 
(...)
Paragraaf 4. Regels betreffende wetenschappelijk onderzoek met embryo's buiten het menselijk lichaam waarmee wordt beoogd een zwangerschap tot stand te brengen.
(...)
Paragraaf 5. Regels betreffende wetenschappelijk onderzoek met foetussen.
(...)
Paragraaf 6. Verboden handelingen met geslachtscellen en embryo's.
(...)